Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Aşgabatda döwrebaplaşyryljak, ýagny täzeden guruljak köçeleriň proýekti.
Türkmen metbugaty Aşgabatda 60 km golaý ýoluň döwrebaplaşdyryljagyny habar berýär. Bu plan esasynda ozal dört hatarly ýollar giňeldilip, 8 hatar ediler.

Ýöne bu proýekt bir topar ýaşaýyş jaýynyň hem ýykylmagyna sebäp bolar.

Eýsem şu günki günde şeýle giň ýollar Aşgabada näderejede zerur? Azatlyk radiosy bu barada aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.


Söhbetdeşligi diňläp, bu ýagdaý barada öz pikiriňizi aýtsaňyz, örän hoşal bolarys.
Daýhan
Tükrmеnistanda şu aý Daýhan hojalygy hakynda täzе kanun güýjе girdi. Daýhan hojalygy hakynda ozal 1994-nji ýylda, soň 2007-nji ýylda kanun kabul edilipdi.

Ýurt içindеn gеlýän habarlarda bu kanunlardan daýhana ýetýän kömеgiň azdygy aýdylýar, Lеbapdaky habarçymyz Osman Hallyýyew bu ýagdaý bilеn gyzyklanyp, daýhan hojalygynyň eýеsi Narmämmеt bilеn söhbеtdеş boldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG