Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Aşgabatdaky "Watan" kinoteatry
Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Baýram Abdyllaýew 20-nji dekabrda, 78 ýaşynda aradan çykdy.

Baýram Abdyllaýew tanymal kinorejissýordy, kinossenariçidi. Onuň «Ýandym» filmi Germaniýada, Lokarno (Italiýa) kinofestiwalynda, beýleki ýurtlarda hem tomaşaçylara görkezilipdi.

Ol, ýerli synçylaryň pikirine görä, esasan dokumental kinoçy hökmünde giňden tanaldy. B.Abdyllaýewiň garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda sowet propagandasy tarapyndan "dönükler" hökmünde tagmalanan doganlar Kürräýewler hakynda döreden dokumental filmi jemgyýetçilik tarapyndan gowy garşylanypdy.

Baýram Abdyllaýew Medeniýet institunda köp ýyl studentlere sapak berdi.

Baýram Abdyllaýew 21–nji dekabrda, Kakada topraga berildi.

Azatlyk Radiosy Baýram Abdyllaýewiň yzynda galan döredijilik mirasy barada ýazyjy Amanmyart Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Aşgabatdaky "Halkbankyň" binasy.
Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň anna güni geçirilen maslahatynda prezident G.Berdimuhamedow ýurdyň döwlet eýeçiligindäki banklarynyň ýolbaşçylaryny tankyt etdi.

Bu tankyt netijesinde, perzidentiň karary bilen, wezipe-borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Merkezi bankyň başlygy T. Japarowdan başlap, «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň, Döwlet daşary ykdysady işler bankynyň, «Prezidentbankyň», «Senagat» paýdarlar-täjirçilik bankynyň, «Garagum» bankynyň, «Halkbankyň», «Daýhanbankyň», «Türkmenbaşy» bankynyň ýolbaşçylaryna berk käýinç berildi.

Ýerli synçy Nurberdi Nurmämmedow Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeşlikde bu käýinçleriň ýerliklidigini aýtdy.

Ýerli synçy bilen söhbetdeşligi diňläp, bu mesele barada öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, hoşal bolarys.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG