Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Ýol gurluşygy, Türkmenistan, 2013.
Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolup, özüniň ýaşaýan ýerinde kadaly ýollaryň ýokdugyny, jemgyýetçilik transportyň hem kada laýyk işlemeýändigini gürrüň berdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açilowa Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň ýaşaýjysy Arzy bilen söhbetdeş boldy.
"Ýyldyz" atly bäş ýyldyzly myhmanhana, Aşgabat, oktýabr, 2013.
2013-nji ýylda Türkmenistanda milli ykdysadyýetiň ösüşine gönükdirilip 41 milliard dollarlyk maýa ýatyrylypdyr. Resmi maglumatlarda şeýle-de habar berilişine görä, häzirki wagtda ýurtda 35 milliard dollarlyk iri gurluşyk obýektleri amala aşyrylýar. Olaryň jemi sanynyň 2 müňe golaýdygy hem aýdylýar. Yzygiderli ulanylyşa tabşyrylýan iri obýektleriň arasynda myhmanhanalar hem bar.

Döwletiň hasabyna gurulan iri obýektlerden ýurduň ýaşaýjylary nähili peýdalanyp bilýärler?

Azatlyk Radiosy bu sowaly türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG