Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Şlangdan akyp duran suw
Geçen hepdäniň içinde paýtagt Aşgabatda Döwletenergogözegçilik edarasynyň işgärleri öýme-öý aýlanyp, elektrik hasaplaýjy enjamlaryň täzelenmelidigini aýdyp, duýduryş beripdiler.

Döwlet tarapyndan ilata mugt berilýändigi aýdylýan serişdeleriň ýene biri hem suw. Şu günlerde Lebap welaýatynyň Agyz suw bileleşiginiň resmileri bolsa hususy kärhanalaryň, dükanlaryň eýelerine öz edarasynda suw ölçeýji gurallary dakmaklygy tabşyrýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň berýän maglumatyny diňlemek üçin, aşaky düwma basyň.

Ýol gurluşygy, Türkmenistan, 2013.
Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolup, özüniň ýaşaýan ýerinde kadaly ýollaryň ýokdugyny, jemgyýetçilik transportyň hem kada laýyk işlemeýändigini gürrüň berdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açilowa Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň ýaşaýjysy Arzy bilen söhbetdeş boldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG