Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Bazardaky et
Aşgabadyň bazarlarynda satylýan ete hökümet tarapyndan belli bir nyrh araçägi kesgitlenenden soň, paýtagtda elin et söwdasynyň belli bir derejede azalandygy barada maglumatlar gowuşýar.

Şol bir wagtda Lebap welaýatynda hem şeýle ýagdaýlaryň ýüze çykandygy aýdylýar. Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin, aşaky düwmä basyň.

Aşgabadyň bazarlarynyň biri
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýekşenbe güni geçiren hökümet maslahatynda Täze Ýyl baýramçylygynyň öň ýanynda bazarlardaky harytlaryň nyrhlaryny kontrollykda saklamaklyga berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Eýsem, bu tabşyrygyň ýerine ýetirilýändigi bazarlarda göze ilýärmi?

Azatlyk Radiosy şu we beýleki soraglar bilen gyzyklanyp, Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açilowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG