Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
Türkmenistanda 15-nji dekabrda boljak parlament saýlawlaryna gatnaşjak dalaşgärleriň sanawynda parlamentdäki 125 orna dalaş edýän 283 adamyň arasynda 67 zenanyň ady bar. Olar kimler? Zenan deputatlardan nämä garaşylýar?

Azatlyk Radiosy bu sowallary türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.
Köçä dökülen pagta
Habarlara görä, Lebap welaýaty öz pagta planyny Hasyl baýramyndan öň dolmagy başardy, emma plan dolmadyk etraplarda dekabryň başyna, howa gowy sowaýança pagta ýygylandygy aýdylýar.

Özem pagta ýygymyna dürli edara-kärhanlaryň işgärlerini sürmek dowam etdirilipdir.

Indi, howa sowap, meýdana çykar ýaly bolmansoň, käbir etraplarda býujet işgärlerinden, işden kowulmakjak bolsalar, 50, 100, kähalatda 200 kilograma çenli pagta tapmak talap edilýär.

Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bilen söhbetdeş boldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG