Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Täze tabşyrylan ýolda dörän çukur.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda gurulýan binalaryň ençemesiniň doly gurulman ulanylyşa tabşyrylýandygy, munuň ýaşaýyş jaýlara hem degişlidigi aýdylýar.

Bu ýagdaý adamlaryň täze desgalardan ulanmak mümkinçiligine nähili täsir ýetirýär?

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Aşgabatdaky ýagdaý barada gürrüň berdi.

Täze gurulan mekdep, Lebap
Lebap welaýatynyň ýaşlarynyň uly bölegine niýetlenen sport mekdebiň dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berilenine esli wagt geçse-de, ýaşlar onuň gapysyndan goýberilmeýär. Bu ýagdaý diňe bu bina degişli bolman ulanylyşa tabşyrylan beýleki täze desgalara hem degişli.

Şeýle ýagdaýyň ýüze çykmagyna näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bu mesele bilen gyzyklandy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG