Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmen önümleri
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow anna güni geçiren hökümet maslahatynda ýurduň ykdysadyýetini dürlüleşdirmek, daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak baradaky meseläni gozgap, türkmen önümleriniň bazar mümkinçiliklerini öwrenýän ýörite bir institut döretmegiň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy.

«Biz ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek barada köp aýdýarys, emma muňa garamazdan, bu ugurdaky işler entek talaba laýyk we çalt depginler bilen alnyp barylmaýar» diýip, perzident Berdimuhamedow belledi.

Döwlet baştutanynyň sözlerine görä, Türkmenistanda «bilelikdäki kärhanalary döretmek baradaky taslamalar hem az».

Ol «özümizde öndürilip, daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberlerini we görnüşlerini giňeltmek boýunça hem entek anyk maksatnamanyň ýokdugyny» belledi.

Türkmen lideriniň tabşyrygy boýunça, ýurduň Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarlary basym bilelikde işläp, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça uzak möhlete niýetlenen maksatnamany taýýarlamaly bolar.

«Biz ýurdumyzda öndürilýän harytlary nähili ugurlar boýunça we haýsy döwletlere ibersek gowy boljagyny hem anyk bilmelidiris» diýip, perzident nygtady.

Türkmen prezidentiniň aýtmagyna görä, «şu ýörelgelerden ugur alyp, ilkinji nobatda ykdysadyýetiň haýsy pudaklaryny ösdürmegiň has maksada laýyk boljagy kesgitlenmeli we şol esasda maýa goýumlarynyň esasy böleginiň haýsy pudaklara gönükdirilmelidigi belli edilmeli».

Hökümet maslahatynda prezidentiň öz orunbasarlaryna beren tabşyrygyna görä, Türkmenistanda öndürilýän önümleri ýerlemegiň bazarlaryny öwrenýän ýörite bir institut döretmek meselesi hem içgin öwrenilmeli edildi.
Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň çykarýan "Rysgal" gazeti
Türkmenistanyň Durnuklaşdyryş gaznasyndan kiçi we orta telekeçiligi maliýe taýdan goldamak üçin 100 million dollardan gowrak serişde goýberilýär.

Prezident G.Berdimuhamedow bu baradaky karara anna güni geçiren hökümet maslahatynda gol çekdi. Kararda aýdylmagyna görä, Durnuklaşdyryş gaznasyndan Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankyna geçirilýän 300 million manat «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankyna göterimsiz, on ýyl möhlet bilen karz berler.

«Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankyna, Türkmenistanyň Senagatçylyr we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna maldarçylygy, guşçulygy ösdürmek, azyk we senagat önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek baradaky taslamalary maliýeleşdirmek üçin, bu serişdäni ýylda bir göterimden ýokary bolmadyk şertde karz bermäge ygtyýar berilýär.

300 million manat möçberindäki serişdäniň bäsleşige ukyply bazar ykdysadyýetini emele getirmek, oba hojalygyny we senagaty ösdürmek, täze iş ýerlerini döretmek maksady bilen goýberilýändigi aýdylýar.

Türkmenistanda mundan öňem şeýle kararlar kabul edilipdi, emma şol bir wagtda kiçi we orta telekeçileriň döwlet tarapyndan döredilýän karz pul mümkinçiliklerinden peýdalanmagynda bir topar kynçylygyň bardygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu kynçylyklar barada ýerli synçy we ozalky biznesmen Nurberdi Nurmmämedow bilen söhbetdeş boldy.

Bu söhbeti diňläp, türkmen banklaryndan telekeçilik üçin karz pul almakda duş gelýän kynçylyklar, emeli päsgelçilikler barada pikirleriňizi, bilýän zatlaryňyzy ýazsaňyz, hoşal bolarys.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG