Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmen içgileri
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow anna güni geçiren hökümet maslahatynda, bir tarapdan, ykdysadyýeti diwersifikasiýa etmek meselesini gozgady, ikinji tarapdan bolsa, «dürli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň garamagynda şol bir önümleri öndürýän kärhanalar köp» diýdi.

Prezident bu sözüni delillendirmek üçin çakyr kärhanlarynyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde-de, Azyk senagat döwlet birleşiginiň garamagynda hem bardygyny aýtdy.

«Umuman, ýurdumyzda çakyr öndürýän şunça kärhananyň zerurlygy barmy?» diýip, prezident Berdimuhamedow Ministrler kabinetiniň maslahatyna gatnaşýanlara sorag bilen ýüzlendi we bu meseläniň anyk öwrenilmelidigini belledi.

Türkmen içgileri
Türkmen içgileri
Eýsem, bu mesele nähili öwreniler? Döwlet baştutanynyň «bize şunça çakyr kärhanasynyň zerurlugy barmy?» diýen soragyndan soň, «olar bize dogrudanam zerur» diýip biljek tapylarmy ýa-da ýurtdaky çakyr kärhanlaryna azaldylmak howpy garaşýarmy?

Aslynda, bu meselede haýsy çelgiden ýa nähili pikirlerden ugur almaly?

Azatlyk Radiosyndan Ýowşan Annagurban bu barada ýerli aktiwist, Aşgabat töweregindäki çakyr öndürijileriň kynçylyklaryndan habarly, üzümçilikden gowy baş çykarýan synçy Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.

Türkmen önümleri
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow anna güni geçiren hökümet maslahatynda ýurduň ykdysadyýetini dürlüleşdirmek, daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberini artdyrmak baradaky meseläni gozgap, türkmen önümleriniň bazar mümkinçiliklerini öwrenýän ýörite bir institut döretmegiň maksada laýyk boljakdygyny aýtdy.

«Biz ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek barada köp aýdýarys, emma muňa garamazdan, bu ugurdaky işler entek talaba laýyk we çalt depginler bilen alnyp barylmaýar» diýip, perzident Berdimuhamedow belledi.

Döwlet baştutanynyň sözlerine görä, Türkmenistanda «bilelikdäki kärhanalary döretmek baradaky taslamalar hem az».

Ol «özümizde öndürilip, daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberlerini we görnüşlerini giňeltmek boýunça hem entek anyk maksatnamanyň ýokdugyny» belledi.

Türkmen lideriniň tabşyrygy boýunça, ýurduň Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarlary basym bilelikde işläp, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça uzak möhlete niýetlenen maksatnamany taýýarlamaly bolar.

«Biz ýurdumyzda öndürilýän harytlary nähili ugurlar boýunça we haýsy döwletlere ibersek gowy boljagyny hem anyk bilmelidiris» diýip, perzident nygtady.

Türkmen prezidentiniň aýtmagyna görä, «şu ýörelgelerden ugur alyp, ilkinji nobatda ykdysadyýetiň haýsy pudaklaryny ösdürmegiň has maksada laýyk boljagy kesgitlenmeli we şol esasda maýa goýumlarynyň esasy böleginiň haýsy pudaklara gönükdirilmelidigi belli edilmeli».

Hökümet maslahatynda prezidentiň öz orunbasarlaryna beren tabşyrygyna görä, Türkmenistanda öndürilýän önümleri ýerlemegiň bazarlaryny öwrenýän ýörite bir institut döretmek meselesi hem içgin öwrenilmeli edildi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG