Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Tumar: "Iş tapmak kyn"

Köçäniň gyrasyndaky oturgyçda oturyp dynç alýan türkmen ýaşlary
Türkmenistan Garaşsyzlygyny alanyndan soň, ýurtda iş tapmagyň kyndygy, munuň netijesinde hem käbir türkmenistanlylaryň işiň gözleginde öýüni terk edip, başga welaýatlara ýa-da daşary ýurtlara gidýändigi aýdylýar. Işsizligiň iň köp göze ilýän welaýatlaryndan biri hem Daşoguz diýilýär.

Azatlyk Radiosy bu welaýatdaky iş üpjünçiligi bilen gyzyklanyp, daşoguzly 52 ýaşly Tumar daýza bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Türkmen manady we daşary ýurt walýutalary
Türkmenistan bank kartlary boýunça MasterCard töleg sistemasyny ornaşdyrýar. 3-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda aýdylyşyna görä, häzirki wagtda ilkinji işler amala aşyrylypdyr.

Dünýäniň 200-den gowrak ýurdunda işleýän bu hasaplaşyk sistemasynyň Türkmenistanda işläp başlamagyndan nämä garaşylýar?

Azatlyk Radiosy bu sowaly Türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG