Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Biznes sergisinden surat, Aşgabat
Türkmenistanyň Lebap welaýatyndan telekeçiler hususy kärhanalaryň, telekeçileriň biznes etmegi üçin şertleriň gitdigiçe agyrlaşýandygy barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdiler.

Ýurduň paýtagtynda ýagdaý nähili?

Bu sowala Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa jogap berdi.

"Edebiýat we sungat' gazeti
Türkmenistanda S.Nyýazow döwründe türkmen klassygy Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlaryň hem käbiriniň gadaganlyga düşendigi aýdylýardy. Indi Magtymgulynyň 290 ýyllyk ýubileýine gabat ýörite aýdym-saz konkursy yglan edilýär.

Eýsem Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda resmi aýdylman, ýöne iş ýüzünde gadaganlyga düşen, metbugatda eseri çykarylmaýan, ady agzalmaýan ýazyjy-şahyrlar meselesinde nähili üýtgeşmeler bar?

Azatlyk Radiosy bu soragy aşgabatly ýazyjy A.Bugaýewe berdi.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG