Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Bekrewe, täze ýadygärlikleriň gurluşygy, 20-nji aprel, 2014.

Türkmenistanda 6-njy oktýabrda açyljak täze ýadygärliklere halkdan gowşan teklipler esasynda at dakylandygy habar berilýär.

Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow anna güni Aşgabadyň merkezi meýdançasynda alnyp barylýan işler bilen tanşyp, welosipedi gezelenç etdi we täze Hökümet binasynda maslahat geçirdi diýip, resmi habarda aýdylýar.

Bir günde üç maslahat

TDH gullugy 3-nji oktýabrda golaýda aýdym-sazly dabarlar bilen açylyp, täze ulanylmaga berlen Hökümet binasynda ilki wideo-şekilli iş maslahatynyň, soňra Ministrler kabinetiniň mejlisiniň, şeýle-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynyň geçirilendigini habar berýär.

Geçirilen maslahatlaryň üçüsinde hem prezident welaýat we şäher ýolbaşçylaryndan, wise-premýerlerden, harby we hukuk goraýjy edaralaryň baştutanlaryndan edilen işler, berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat sorapdyr.

Şeýle-de prezident Berdimuhamedowyň indiki edilmeli işler, hususan-da sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, oba hojalyk işlerini wagtynda we agrotehniki kadalar esasynda ýerine ýetirmek, Garaşsyzlyk baýramyny guramaçylykly geçirmek, ýurtda asudalygy berjaý etmek boýunça degişli görkezmeleri beripdir.

Ýadygärlikler aýdym-saz bilen açylar

Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary M.Ýazmuhammedowa prezidente hasabat berip, 6-njy oktýabrda Aşgabat şäherinde täze gurlan Ýadygärlikler toplumynyň açylyş çäreleriniň geçiriljegini aýtdy.

Habarda aýdylmagyna görä, Ýadygärlikler toplumynyň açylyş çäresi mynasybetli, ýurduň medeniýet we sungat işgärleri tarapyndan Aşgabat ýertitremesinde gurban bolanlara we söweş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlara bagyşlanan edebi-sazly çykyşlar, şekillendiriş sungatynyň sergisi taýýarlanýar.

Mundanam başga, şol gün Aşgabat ýertitremesinde gurban bolanlara, Enäniň ýadygärligine, Gökdepe söweşinde we 1941-45-nji ýyllaryň urşunda wepat bolanlara bagyşlanyp gurlan ýadygärliklere gül goýmak çäresi bolar.

"Halk teklip edýär"

Prezident Berdimuhamedow bu hasabaty diňläp, halk içinden gelip gowşan teklipler esasynda, Ýadygärlikler toplumyny «Halk hakydasy», Aşgabat ýertitremesinde gurban bolanlaryň ýadygärligini «Ruhy tagzym», 1941-45-nji ýyllaryň urşunda wepat bolanlaryň ýadygärligini «Baky şöhrat», Gökdepe söweşinde ata-babalarymyzyň görkezen gahrymançylygyny ebedileşdirýän ýadygärligi bolsa, «Milletiň ogullary» diýip atlandyrmak baradaky teklibi makullady.

ÝHHG-niň "Adamçylyk ölçegleri" boýunça ýyllyk sammitine gatnaşyjylar

Warşawada Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) "Adamçylyk ölçegleri" boýunça iki hepde dowam eden ýyllyk maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda agza döwletleriň, şol sanda Türkmenistanyň hem öz üstüne alan borçnamalaryny nähili durmuşa geçirýändigi barada gürrüň edildi.

ÝHHG-däki Helsinki komissiýasynyň Merkezi Aziýa we Owganystan boýunça syýasy masalhatçysy Janise Helwig (Janice Helwig) Muhammad Tahir bilen söhbetdeşliginde bu maslahatyň dowamynda Türkmenistan babatynda edilen gürrüňler barada maglumat berdi.

Azatlyk Radiosy: ABŞ-nyň delegasiýasy bu ýerde özüniň soňky beýanatynda Türkmenistanyň ozalky prezidenti S.Nyýazowyň janyna kast etmek synanyşygy diýilýän aýyplamalar bilen tussag edilenleriň ykbaly barada çykyş etdi. Siz iki hepde dowam eden maslahatyň dowamynda bu meseläni ozal hem gozgapmydyňyz?

Janise Helwig: Waraşawada iki hepde dowam eden ÝHHG-niň "Adamçylyk ölçegleri” boýunça ýyllyk maslahaty geçirilip, onda agza döwletleriň öz üstüne alan borçnamalaryny näderejede berjaý edýändiklerine her madda boýunça syn edildi.

Bu iki hepdäniň dowamynda biziň missiýamyz azat mebugat, özüňi beýan etmegiň erkinligi, dini azatlyklar ýaly meseleler boýunça çykyş etdi. Şol beýanatlarymyzyň aglaba köpüsinde Türkmenistanyň ady hem tutuldy.

Azatlyk Radiosy: Bilşimiz ýaly, häzirki geçen maslahata Türkmenistanyň resmi delegasiýasy gatnaşmady. Haçan-da ABŞ-nyň we Türkmenistanyň resmileri beýleki maslahatlaryň çäginde ýüzbe-ýüz duşuşanlarynda, belki-de şol wagt şu ýerde gozgalan meseleler türkmen resmileriniň öňünde goýulýandyr? Gürrüňi gidýän ýagdaýlar barada gürrüň edilip başlananda, türkmen resmileri muňa nähili reaksiýa görkezýärler?

Janise Helwig: Türkmenistanyň hökümetiniň wekilleriniň bu ýerde ýokdugy gaty gynandyrýar. Öňümizdäki hepdeleriň dowamynda Wenada ÝHHG-niň Hemişelik geňeşinde duşuşyk geçiriler. Men şol pursatda Türkmenistanyň häzirki ýygnaga gatnaşmandygy baradaky meseläniň gozgalmagyna garaşýaryn.

Bu baradaky mesele mundan ençeme aý ozal, daşary işler ministri Reşit Meredowyň ÝHHG-niň Hemişelik geňeşinde eden çykyşy mahaly hem orta atylypdy. Şonda türkmen wekilleriniň bu maslahata gatnaşdyrylmagy barada köp gürrüň edildi. Emma barybir [Warşawa] hiç bir türkmen resmisiniň gelmändigi gynandyrýar.

Men ABŞ-nyň Kongresiniň Helsinki komitetiniň adyndan aýtsam, biz Türkmenistanda dereksiz ýiten tussaglaryň ykbaly baradaky meseläni gozgadyk. Kongresiň käbir agzalary hem hat ýa-da ikitaraplaýyn duşuşyklaryň üsti bilen bu meseläni gün tertibine girizdiler.

Şu golaýda, ýagny fewral aýynda ABŞ-nyň Kongresinde Türkmenistanyň türmelerinde ýitirim edilen adamlar we olaryň ykbaly barada maglumat soramak barada ýörite brifing hem geçirildi.

Azatlyk Radiosy: ABŞ-nyň delegasiýasynyň çykyşynda “Moskwa mehanizmi” diýilýän barada hem gürrüň edildi. Emma häzirki wagtda bu ugurda uly bir öňegidişligiň bolandygyny aýtmak kyn. Siziň pikirizçe, munuň öňünde duran böwetler nämeler?

Janise Helwig: Bu ugurda ýeke-täk bir “böwet” bar, ol hem türkmen hökümetiniň syýasy islegi. Men Türkmenistanyň öňe tarap ädim ädip, gürrüňi gidýän adamlar barada maglumat berjekdigine we olary görmäge mümkinçilik döretjekdigine umyt bildiresim gelýär.

Azatlyk Radiosy: Siz ýaňy özüňiz hem türkmen wekilleriniň häzirki ýaly maslahatlara gatnaşmaýandygyny aýtdyňyz. “Moskwa mehanizminiň” hem köpleriň isleýşi ýaly işlemeýändigini aýtsa bolar. Siziň pikiriňizçe, bu babatynda Türkmenistan bilen ýene haýsy nukdaýnazardan gürleşip bolar?

Janise Helwig: Meniň pikirimçe, biz başardygymyzdan ähli ýerde bu adamlaryň ykbaly barada gürrüň etmegi dowam etdirmeli. Biz bu şahsyýetleriň ykbalyny ýatdan çykarmaly däldiris. Bu adamlaryň maşgalalary öz ýakynlarynyň nirededigini, nähili ýagdaýda saklanýandygyny, olaryň diridigini ýa ölüdigini bilmelidirler.

Bu ugurda hökümete degişli bolmadyk “Olary diri görkeziň!” atly bir topar hem döredilip, ýörite kampaniýa başladyldy. ÝHHG-e we Halkara normalaryna görä adamlar zor bilen türmelerde ýitirim edilmeli däl. Şu sebäpli hem biz türkmen hökümetinden bu ugurda maglumat bermegini sorap gelýäris.

Azatlyk Radiosy: Bilşimiz ýaly, Türkmenistan ÝHHG-niň “Adamçylyk ölçegleri” ýaly ýygnaklaryna uzak wagtdan bäri gatnaşman gelýär. Bir ýurduň şular ýaly ýygnaklardan ýüz öwürýändigi sebäpli ÝHHG-niň aýratyn göz öňünde tutýan çäreleri, düzgünleri barmy?

Janise Helwig: ÝHHG-niň bu ýagdaýlary düzgünleşdirjek aýratyn bir düzgün-kadasy ýok. Türkmen hökümeti adam hukuklary meseleleri gozgalýan “Adamçylyk ölçegleri” ýaly ýygnaklara gataşmasa-da, ol Hemişelik geňeşiň maslahatlary, ministrler derejesindäki ýaly beýleki duşuşyklara gatnaşyp gelýär.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG