Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Reşit Meredow
Owganystanyň prezident edarasynyň ýaýradan beýannamasyna görä, prezident Hamid Karzaý düýn Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen duşuşdy.

Şonda Meredow iki ýurduň araçäginde soňky günlerde howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagyndan howatyrlanma bildiripdir.

Türkmen resmisi owgan hökümetinden serhetde asudalygy saklamak üçin çäre görülmegini sorapdyr.

Owganystanyň Pazwok habar agentliginiň ýazmagyna görä, Meredow tizlikde iki ýurduň wekilleriniň arasynda howpsuzlyk meselesi boýunça duşuşygyň geçirilmegini teklip edipdir.

Şeýle-de Meredow Owganystanyň Farýap we Badgys welaýatlarynyň Türkmenistan bilen serhetýaka etraplarynda howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazdygyny, ýaragly adamlaryň türkmen serhetçilerini öldürendigini aýdypdyr.

Türkmen resmisi owgan hökümetinden bu waka boýunça derňew geçirilmegini hem-de türkmen serhetçilerini öldürenleriň jogapkärçilige çekilmegini talap edipdir.

Owganystanyň prezident edarasynyň ýaýradan beýannamasyna görä, prezident Karzaý hem öz gezeginde türkmen-owgan serhedinde bolan wakadan özüniň habarlydygyny aýdypdyr we türkmen serhetçileriniň ölümine gynanç bildiripdir.

Prezident Karzaý Owganystanyň howpsuzlygy goraýjy gullugynyň ýolbaşçylaryna bu hili wakanyň gaýtalanmazlygy üçin çäre görülmegini tabşyrypdyr.

Emma muňa garamazdan, syýasy synçy, öňki owgan diplomaty Ahmad Seýdi «serhedi goramak Owganystanyň howpsuzlygy goraýjy güýçlerine başartmaýar, serhedi goramak üçin Türkmenistanyň özi alada etmeli» diýýär.

Owganystanyň prezident edarasynyň ýaýradan beýannamasynda aýdylmagyna görä, prezident Karzaý türkmen-owgan serhedinde bolan wakanyň daşardan gurnalan bolmagynyň ahmaldygyny öňe sürüpdir.

Ol bu hili ýagdaýlaryň öňüni almak üçin Türkmenistan bilen Owganystanyň arasynda razwedka hyzmatdaşlygyny ýola goýmagyň möhümdigini nygtapdyr.

Soňky döwürde demirgazyk Owganystanda, hususan-da Farýap we Badgys welaýatlarynda howpsuzlyk şertleri günsaýyn ýaramazlaşýar.

Ýatladyp geçsek 24-nji maýda Türkmenistanyň, Owganystanyň Bala Murgap etraby we 26-njy fewralda hem Mukur etraby bilen serhetleşýän böleklerdäki harby nokatlara, Owganystanda ýerleşýän söweşijiler tarapyndan edilen hüjümlerde jemi 6 sany türkmen serhetçisi atylyp öldürildi. Şol hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady.
Türkmenbaşy, Hazaryň kenarynda
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 28-nji maýda Balkan welaýatyna iş saparyna baryp, aeroportda resmileriň hasabatlaryny diňledi.

Türkmen döwlet habarlar gullugy prezident Berdimuhamedowyň Türkmenbaşy şäherindäki halkara aeroportda hökümet başlygynyň orunbasarlarynyň we Balkan welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirendigini habar berýär.

Prezident ýurduň ýangyç-energetika toplumyna jogap berýän resmisi B.Hojamuhammedowyň hasabatyny diňläp, bu pudagyň eksport mümkinçiligini ösdürmek bilen bagly meseleleriň ählisini, hususan-da iş şertleriniň gowulandyrylmagyny «üns merkezinde saklamagy» tabşyrypdyr.

Çynlakaý nägilelik

Şeýle-de prezident ýurduň dokma senagatynyň işinden çynlakaý nägilelik bildiripdir. Ol bu pudaga yzygiderli döwlet goldawynyň berilýändigine garamazdan, dünýä bazarynda has giň isleg bildirilýän dokma önümlerini artdyrmak boýunça öňde goýlan wezipelere amal etmekde haýal-ýagallyga ýol berilýändigini aýdypdyr.

Mundanam başga prezident uly ýollary gurmak we olaryň ulanyş ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça edilýän işleriň tizliginden we hilinden nägiledigini aýtdy diýip, TDH ýazýar.

Prezident Balkan welaýatynda senagat infrastrukturasyny, sosial pudagy we oba hojalygyny talabalaýyk ösdürmekde edilýän işlerde guramaçylygyň pesliginden hem nägilelik bildiripdir.

Araçäkdäki howpsuzlyk aladalary

Prezident G.Berdimuhamedowyň bu sapary Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky Temirbaba serhet geçelgesindäki ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýyn togtadylýandygy baradaky habaryň çap edilmeginiň yz ýanyna gabat geldi.

Gazak metbugaty 27-nji maýda Mangistau oblastynyň gümrük gözegçiligi bölüminiň metbugat gullugyna salgylanyp, goňşy döwletiň ýolbaşçysynyň Türkmenistan respublikasynyň serhet etraplaryna sapar edýänligi sebäpli araçäkdäki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdi.

Gazagystynyň Temirbaba serhet geçelgesinden Azatlyk radiosyna telefonda aýtmaklaryna görä, iki ýurduň arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgüniniň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýyn togtadylmagy ýygy-ýygydan bolup durýar.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG