Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Balkan welaýaty.
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda gurluşygyna mundan 15 ýyl öň başlanan Balkan welaýaty bilen Aşgabat şäheriniň aralygyndaky garaýoluň heniz hem tamamlanmandygy aýdylýar.

Eýsem, munuň nähili sebäpleri bolup biler?

Azatlyk Radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Balkan welaýatyna ýygy-ýygydan sapar edýän aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:39 0:00
Ýükle
Aşgabadyň Arçabil şaýoly
Häzirki wagt Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Görogly köçesiniň Belinskiý köçesinden Margilan köçesine çenli, Andalyp köçesi bilen Ýunus Emre köçeleriniň kesişýän çatrygynyň, Atatürk köçesiniň Moskwa köçesi bilen kesişýän çatrygyndan günorta dowamynyň, Magtymguly köçesi bilen Baba Annanow köçesiniň kesişýän çatrygynyň ýapykdygy habar berilýär.

Maglumatlara görä, agzalan köçeleriň käbir bölekleri gurluşyk işleri sebäpli diýlip, eýýäm 1 ýyla golaý wagt bäri ýapyklygyna galýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele mesele bilen gyzyklanyp, aşgabatly graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy.
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:24 0:00
Ýükle

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG