Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistandaky mümkinçiligi çäklendirilen zenanlardan biri.

Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlarda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet başyna geçmegi bilen maýyplaryň, ýagny mümkinçilikleri çäklendirilen adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerine has köp üns berlip başlanandygy, olaryň maýyplyk pensiýalarynyň ýokarlandyrylandygy aýdylýar.

Emma käbir ildeşlerimiziň aýtmaklaryna görä, ýurtda maýyplyk derejesini almakda mümkinçilikleri çäklendirilen raýatlaryň kynçylyklar bilen, şol sanda para-peşgeş bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklary aýdylýar.

Şeýle ildeşlerimizden biri hem Mary welaýatyndan öý hojalykçy zenan Hurma. Ol dört gezek agyr operasiýany başdan geçirenden soň, özüniň işe ukypsyzdygyna garamazdan, ikinji topar boýunça maýyplyk derejesiniň berilendigini aýdýar. Ol birinji derejeli maýyplygy almakda özüniň dürli bökdençlikler bilen, şol sanda para-peşgeş bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandygyny belleýär.

Mary welaýatyndan 50 ýaşly öý hojalykçy zenan Hurma ýüzbe-ýüz bolýan bökdençlikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:30 0:00
Ýükle

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki kerpiç zawodynda zähmet çekýänleriň arasynda çagalaryň hem bardygy aýdylýar.

Türkmenistanda çaga zähmeti kanun esasynda gadagan edilen bolsa-da, käbir hususy zawodlarda kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň işledilýändigi aýdylýar.

Türkmenistandan gelip gowşan maglumatlara görä, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki hususy kerpiç zawodynda 14-15 ýaşyndaky çagalaryň agyr iş şertlerinde hepdäniň ýedi güni her gün 12 sagada golaý zähmet çekýändigi bellenilýär.

Türkmenabadyň kerpiç zawody
Türkmenabadyň kerpiç zawody

​Maglumatlarda käbir hususy kärhanalarda kämillik ýaşyna ýemedik çagalaryň zähmetinden peýdalanmagyna döwlet tarapyndan ýeterlik derejede gözegçilikleriň hem edilmeýändigi nygtalýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diň;lemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:05 0:00
Ýükle

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG