Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Ekin mevdany

Türkmenistanyň Ýaşlyk posýologynda gurlan kagyz zawdoynyň ilkibaşda şol ýerdäki ýaşlaryň uly toparyny iş bilen üpjün edendigi aýdylýar. Emma soňky ýyllarda bu zawodyň işiniň togtap, işçileriniň bir toparynyň işsiz galandygy habar berilýär.

Ýaşlyk posýologynda ýaşaýan pensioner Sona bu zawodyň saman ýetmezçiligi zerarly işini togtatmaly bolandygyny öňe sürýär. Şol bir wagtda bu zawodyň işiniň ýatmagy barada resmi maglumatlar elýeterli däl.

Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Açylowanyň ahally pensioner Sona bilen geçiren söhbetdeşligini diňläp, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:02 0:00
Ýükle

Owgan-türkmen serhedi

Owganystanyň parlamenti şu gün ýurduň howpsuzlyk güýçleriniň ýolbaşçylaryny milli mejlisiň umumy ýygnagyna çagyrdy.

Bu ýygnakda türkmen-owgan serhedinde dörän ýagdaý, ýagny türkmen serhedine jeňçiler tarapyndan edilen hüjümler we şondan soň iki ýurduň arasyna düşen sowuklyk barada hem gürrüň edildi.

Bu barada Kabuldaky habarçymyz Şaýmerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:04 0:00
Ýükle

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG