Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Illýustrasiýa suraty

Russiýanyň MTS – Mobile TeleSystems – mobil telefon aragatnaşyk kompaniýasy özüniň Türkmenistandaky emläklerini we gurallaryny söküp, ýurtdan çykyp başlady. Bu barada “Intellinews” neşiri habar berýär.

Düýbi Londonda ýerleşýän neşir MTS kompaniýasyndaky anonim çeşmelerine salgylanyp, 2017-nji ýylda MTS-Türkmenistanyň internet hyzmatlary we uzak aralyga liniýalary kesilenden soň, kompaniýanyň “besdir” diýip, ýurtdan doly çekilýändigini aýdýar.

Dekabr aýynda MTS kompaniýasy [Türkmenistandaky] esasy stansiýalaryny söküp, öz gurallaryny yzyna, Russiýa iberip başlady diýip, neşir 2-nji ýanwarda çap eden habarynda belleýär.

Aýdylmagyna görä, kompaniýanyň dawany çözmek üçin gepleşikler geçirmek tagallalaryna ne türkmen hökümeti, ne-de oňa degişli organlar oňyn gaýtawul berýär.

“Hoşniýetli tagallalara hökümet tarapyndan hiç hili gaýtawulyň berilmezligi lapykeç edýär. MTS [ýurtdan] çykmaga mejbur edilýär we kompaniýa [Bütindünýä bankynyň düýbi Parižde ýerleşýän] Inwestisiýa dawalaryny çözmek baradaky halkara merkezine (ICSID) arza bilen ýüzlenýär. Muňa garamazdan, MTS çözgüt tapmak üçin gepleşikleri geçirmäge meýilli we islegli bolup galýar” diýip, neşir habarda öz çeşmesiniň sözlerini getirýär.

MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonentleriniň aragatnaşyk hyzmatlary 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda kesilipdi. Şol gün MTS-iň Moskwadaky baş edarasynyň metbugat wekili Dmitriý Solodownikow Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda Aşgabadyň zerur bolan käbir rugsatnamalaryň möhletini uzaltmandygyny aýtdy.

Şonda Solodownikow MTS-iň işini dikeltmek boýunça “Türkmentelekom” bilen gepleşikleriň geçirilýändigini, sebäbi kompaniýanyň Türkmenistanda işlemegine berlen ygtyýarnamanyň möhletiniň 2018-nji ýylyň 26-njy iýulynda tamamlanýandygyny belläpdi.

2018-nji ýylyň iýul aýynyň ahyrynda Russiýanyň MTS kompaniýasy Türkmenistanyň üstünden halkara arbitraž edarasyna şikaýat bilen ýüz tutdy.

Bu aralykda, türkmen hökümetine ýakyn Ashgabad.net internet neşiri rus operatorynyň bildiren şikaýatynyň “geljeginiň ýokdugyny” aýdyp, Türkmenistanyň radioýygylyklar boýunça döwlet gullugynyň jogapkär işgäriniň sözlerini getirdi.

23-nji noýabrda Türkmenistan we Orsýetiň MTS telefon operatory halkara arbitražda öz dawalaryny çözmäge gatnaşjak arbirtrini, ýagny araçylaryny kesgitledi.

Russiýanyň iň uly üç mobil telefon operatorlarynyň biri hasaplanýan MTS kompaniýasy 2005-nji ýylda Türkmenistanda öz hyzmatlaryny hödürläp başlapdy.

“Intellinews” neşiri MTS-Türkmenistanyň ýurtdaky kynçylyklarynyň dessine başlanandygyny, sebäbi şol ýyly türkmen hökümetiniň kompaniýadan girdeji paýynyň bölünişigini artdyrmagy talap edip, onuň işini wagtlaýyn togtadandygyny habar berýär.

“Aşgabat bilen kompaniýanyň arasynda geçirilen gepleşiklerden soň, MTS-Türkmenistan salgytdan we takyk çykdajylardan soňky arassa girdejisiniň 20%-ni türkmen häkimiýetlerine tölemäge razy bolýar. Şondan soňky bäş ýylyň dowamynda MTS Türkmenistandaky kompaniýasyna 150 million amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesini harçlady we öz ulgamynyň gerimini 130 esasy stansiýa çenli giňeltdi” diýlip, habarda aýdylýar.

Neşir 2010-njy ýylda türkmen hökümeti MTS-Türkmenistanyň işini ikinji gezek togtadanda, kompaniýadan gaýtadan, has köp girdeji paýyny talap edendigini aýdýar.

“Iki ýyl dowam eden gepleşiklerden soň, 2012-nji ýylda MTS türkmen hökümetine öz girdejisiniň 30%-ni bermäge razy bolýar. Munuň netijesinde MTS-Türkmenistana ýurtda öz işini alyp barmaga bäş ýyl möhlet bilen ygtyýarnama berilýär. Şeýle-de, bu ylalaşygyň çäginde şol ygtyýarnamany soňy bilen ýene bäş ýyla çenli uzaltmaga mümkinçilik hem berildi” diýlip, habarda aýdylýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy indirip bilersiňiz.
Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
Serdar Berdimuhamedow

Türkmenistanda ýyllarboýy dowam edýän kadr çalyşmalary bu ýyl prezidentiň oglundan başlandy, Serdar Berdimuhamedow daşary işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşadylyp, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine - has kiçi wezipä bellenildi.

Döwlet eýeçiligindäki TDH habar gullugy prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu karara2-nji ýanwarda gol çekendigini habar berýär, ýöne başga hiç zat aýtmaýar.

Serdar Berdimuhamedow daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine geçen ýyl, mart aýynda geçirilen parlament saýlawlarynda ýeňiji bolup, gaýtadan deputat saýlanandan soň bellenildi.

Mundan öň ol 2016-njy ýylyň noýabrynda, wagtyndan öň geçirilen saýlawlarda Ahal welaýatynyň Duşak saýlaw uçastogyndan deputatlyga saýlanan bolsa, 2017-nji ýylyň martynda Mejlisiň Kanunçylyk boýunça komitetiniň başlyklygyna saýlandy.

Serdaryň türkmen parlamentinde möhüm adama öwrülmegi, Gazagystanda, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň Astanada geçirilen duşuşygyna gatnaşyp, Mejlisiň başlygyndan hem öňe geçmegi synçylarda dürli soraglary döretdi. Şonda prezident Berdimuhamedowyň özi Kuweýte we Birleşen Arap Emirliklerine sapara gidip, öz ornuna Astana Mejlisiň başlygy Akja Nurberdiýewany ugradypdy.

Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Brýus Panniýeriň bellemegine görä,şol saparda Astanada düşürilen suratlar Akja Nurberdiýewany däl-de, gazak prezidenti Nursoltan Nazarbaýew bilen duşuşan Serdary kän öňe çykardy.

Emma synçylaryň käbiriniň Serdar pensiýa ýaşyna ýeten A.Nurberdiýewanyň ornuna taýýarlanýan bolmasyn, sebäbi parlamentiň başlygy prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýynda onuň ýerine geçmeli ilkinji adam bolýar diýen çaklamalary dogry çykmady.

Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmesiniň maglumatyna görä, Serdar Berdimuhamedowyň Daşary işler ministrliginde ilki bölüm ýolbaşçysy, soňra orunbasar bellenmegi prezident Berdimuhamedowyň bu edaradan, hususan-da daşary işler ministri Reşit Meredowdan ätiýäç edýänligi bilen bagly.

Serdar daşary işler ministriniň orunbasary bolandan soň, Saparmyrat Nyýazow döwründen bäri öz wezipesini berk saklap gelýän we daşary ýurtlarda türkmen prezidentinden soň ikinji adam hökmünde görülýän Reşit Meredow üçünji orna süýşürilene meňzedi.

Sebäbi ozal daşary işler ministriniň daşaryýurtlara edýän saparlary barada kän maglumat bermedik TDH we türkmen telewideniýesi onuň orunbasarynyň ýurt içindäki we daşyndaky saparlary barada has ilgezik maglumat berdi.

Şeýlelikde, Serdar üçin geçen ýyl “syýasy aktiwligiň” ýylyna öwrüldi, ol iýul aýynyň başynda türkmen delegasiýasyna baş bolup, Awstriýanyň Wena hem-de Şweýsariýanyň Ženewa şäherlerine, iýulyň ortalarynda bolsa Nýu-Ýorka sapar edip, has uly derejeli duşuşyklara gatnaşdy, BMG-niň baş sekretary we beýleki resmiler bilen gepleşik geçirdi.

Serdaryň ýylyň dowamynda deputat saýlanan etraby Kakada we Ahal welaýatynyň beýleki ýerlerinde guralan açylyş dabaralaryna gatnaşmagy, bir tarapdan, prezident Berdimuhamedowyň bu sebitiň dabaralaryndaky hormatly orny öz ogluna geçirýändigini alamatlandyrsa, ikinji tarapdan, onuň diňe Daşary işler minsitrligindäki orny bilen çäklenmeýändigini görkezdi.

Şu nukdaý nazardan seredilende, prezidentiň oglunyň birden Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine geçirilmegi öňden planlaşdyrylan göçüm-de bolup biler.

Şol bir wagtda, geçen ýylyň martynda, parlament saýlawlaryna kandidat bolanda ilkinji gezek çap edilen terjimehalyndan çen tutulsa, Serdar Berdimuhamedow ýokary döwlet wezipelerine öňräkden bäri taýýarlanylýana çalym edýär.

Emma muňa garamazdan, prezident Berdimuhamedowyň hökümet mejlislerinde edýän gürrüňlerini kesip, köplenç diktoryň düşündirişinde bermek bilen çäklenýän döwlet telewideniýesi Serdar Berdimuhamedowa hem heniz öz hakyky ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmäge mümkinçilik bermän gelýär.

Syýasy meýdana gelmezinden öň, sosial ulgamlarda çykan maglumatlara görä, Serdar esasan ylmy işler bilen meşguldy.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG