Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Täjik ýük ulaglary. Arhiwden alnan surat

Täjigistandan Türkiýä ýük daşaýan ýük ulaglarynyň 100-e golaýy Özbegistanyň serhedinden Türkmenistanyň territoriýasyna geçirilmeýär.

“Täjigistandan dürli firmalar üçin pagta, ýüpek we mis ýaly önümleri getirýän ýük ulag sürüjileriniň Türkmenistanyň territoriýasyndan tranzit geçmegine 26 gün bäri rugsat berilmeýär” diýlip, iha.com.tr neşiriniň 16-njy maýda çap eden habarynda aýdylýar.

20-nji maýda Azatlyk Radiosy Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky Alat-Farap Baçhana posty bilen habarlaşanda, jogapkär resmi Täjigistandan ýük getirýän sürüjileriň heniz hem Türkmenistanyň territoriýasyna geçirilmeýändigini tassyklady.

Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren özbek resmisi ýük ulaglarynyň saklanmagyna özbek tarapyndan hiç hili päsgelçiligiň ýokdugyny, bu meseläniň Türkmenistan bilen baglanyşyklydygyny belledi.

iha.com.tr neşirine maglumat beren Jihan Tunç atly türk sürüjisiniň (Cihan Tunç) aýtmagyna görä, bu meseläni häzirlikçe ne Özbegistanyň resmileri, ne-de özleriniň işleýän firmalary çözüp bilýärler.

Türkiýäniň Özbegistandaky ilçihanasy bilen habarlaşandyklaryny, emma ilçihananyň özlerine hiç zat edip bilmejekdiklerini mälim edendigini aýdan başga bir türk sürüjisi ençeme gün bäri serhetde garaşýandyklaryny belledi.

“Bu meseläni diňe türk hökümeti çözüp biler. Ähli resmilere seslenýärin, bizi eýesiz goýmaň. Bu ýerde Eýranyň 3 sany ýük ulagy bardy. Bu mesele bilen Eýranyň ilçihanasy gyzyklanandan soňra, olary dessine serhetden goýberdiler. 30 güne golaý wagt bäri şu ýerde garaşýarys” diýip, Heýbet Altekin atly türk sürüjisi iha.com.tr neşirine beren maglumatynda aýtdy.

Türk ýük ulag sürüjileri alternatiw ýol hökmünde özlerine Gazagystanyň territoriýasyndan tranzit geçmegiň maslahat berlendigini hem aýdýarlar. Ýöne olar wiza problemasy, şeýle-de gazak hökümetiniň 22 tonnadan artyk bolan ýük ulaglaryny kabul etmezligi we goşmaça pul tölemegi talap etmegi ýaly meseleler sebäpli bu alternatiwadan peýdalanyp bilmeýändiklerini belleýärler.

Türkmenistanyň Täjigistana ýük çekýän ulaglary öz territoriýasyndan tranzit geçirmezligi bilen bagly waka ilkinji gezek geçen ýylyň awgust aýynyň ahyrynda ýüze çykypdy.

Şonda türkmen-eýran serhedinden geçip bilmän galan ýük ulag sürüjileri özleriniň Türkmenistanyň giňişligine goýberilmezliginiň sebäplerini bilmeýändiklerini aýdypdylar.

Geçen ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda resmi Aşgabat Türkmenistanyň üstünden tranzit Täjigistana barýan ýük ulaglaryň howpsuzlyk sebäpli türkmen serhedinde saklanýandygyny aýtdy. Türkmen tarapynyň bu düşündirişiniň nämäni aňladýandygy henize çenli nämälim bolup galýar.

Bu wakadan birnäçe hepde soňra türkmen häkimiýetleriniň Täjigistana barýan ýa-da ondan gelýän ýük ulaglary öz territoriýasyndan tranzit geçirip başlandygy mälim bolsa-da, şu ýylyň fewral aýynda bu gadagançylygyň gaýtadan güýje girendigi habar berildi.

Şonda Türkmenistan sebäplerini aýdyňlaşdyrman we öňünden hiç hili duýduryş bermän, täjik ýük ulaglarynyň öz territoriýasyndan geçmegini gadagan etdi.

Munuň netijesinde, Türkmenistanyň Eýran bilen serhet araçägindäki “Sarahs” geçelgesinde we Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhet araçägindäki “Farap” geçelgesinde onlarça täjik ýük ulagy saklanyp galdy.

19-njy martda Täjigistanyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi täjik ýük ulaglaryny Azerbaýjanyň giňişliginden tranzit geçirmek üçin Baku bilen gepleşikleriň geçirilýändigini mälim etdi.

Bakuwyň portundan Hazar deňziniň we soňra Gazagystanyň üsti bilen geçiljek marşrut Türkmenistandan geçilen ýol bilen deňeşdirilende öňküsinden 1000 kilometr çemesi uzyn bolýar.

Şeýle-de, bu marşrut maliýe taýdan hem öňküsinden ep-esli gymmada düşýär. Ýöne häzirki wagt Täjigistana ýa-da ondan ýük çekýän ýük ulag sürüjileri üçin bu marşrut ýeke-täk alternatiwa ýaly bolup görünýär.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz.
Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
Rus dilinde hem okaň
Illýustrasiýa suraty. Türkmenistanda çagyryş boýunça harby gullugy geçýän esgerler.

Russiýanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanly bir student Moskwadan Aşgabada dolanan güni, paýtagtyň Halkara aeroportundan göni çagyryş boýunça harby gulluga ugradyldy.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy maglumat berýär. Waka geçen hepde boldy.

Student ýurduň çägine girenden soň, Türkmenistanyň güýç edaralarynyň wekilleri ony 2 sagat çemesi wagtlap Aşgabadyň Halkara aeroportunda saklaýar, soňra degişli harby wekilligiň işgärleri gelip, studenti göni aeroportdan harby gulluga alyp gidýär.

Maglumaty ýetiren çeşmäniň howpsuzlyk ýagdaýlary göz öňünde tutulyp, aeroportdan harby gulluga ugradylan studentiň şahsy detallary – onuň ady, familiýasy, okaýan ýokary okuw jaýy baradaky maglumatlar mälim edilmeýär.

Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, gürrüňi edilýän student heniz Russiýada okap ýören döwründe, ýylyň dowamynda iki gezek onuň yzyndan Türkmenistandaky ýazgyda duran salgysyna harby gulluga çagyryş haty gelipdir.

Azatlyk Radiosy bu waka bilen bagly Türkmenistanyň Goranmak ministrliginden kommentariý alyp bilmeýär.

Türkmenistanda goşun gullugyna häzirki çagyryş 20-nji martda yglan edildi. Ýurduň çagyryş boýunça harby gulluga geçmäge degişli raýatlary aprel-iýun aralygynda goşun gullugyna alnar.

Ýatlasak, geçen aýyň başynda Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň harby edaralarynyň işgärleriniň mart aýyndan bäri daşary ýurtlarda bilim alýan aşgabatly ýaşlaryň ene-atalaryna jaň edip, olaryň harby gulluk borjuny ýerine ýetirmegi üçin ýurda dolanmaklaryny talap edýändiklerini habar beripdi.

"Ene-atalar dilhat ýazyp, ogullarynyň okuwdan soň Türkmenistana dolanjagyna we goşunda gulluk etjegine kepil geçýärler" diýip, Aşgabatdaky habarçymyz apreliň başynda habar berdi.

Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy ene-atalaryň daşary ýurtlarda okaýan çagalaryna jaň edip, olara ýurda dolanmazlygy tabşyrýandygyny habar berdi.

“Indi ýaşlar kanikulda Türkmenistana dolanan mahalynda, olara aeroporta gelen dessine, harby gulluga alynjakdygy aýdylýar. Häzirki wagt ene-atalaryň tas ählisi diýen ýaly çagalaryna okuwy doly tamamlanýança, ýurda dolanmazlygy tabşyrýarlar” diýip, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri çagalary daşary ýurtlarda okaýan ene-atalaryň ençemesine salgylanyp, 30-njy aprelde gürrüň berdi.

Onuň sözlerine görä, häzirki wagt 27 ýaşa çenli bolan oglanlaryň ählisini harby gulluga alyp gidýärler. Ýöne bu ýaş çäklendirmesiniň 35 ýaşa çenli ýokarlandyryljakdygy barada gep-gürrüňler hem bar.

Türkmenistanda ýaragly güýçlere çagyryşlar ýylda iki gezek bahar we güýz aýlarynda iki ýyllyk möhlet bilen amala aşyrylýar.

Ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, şol sanda ýurduň daşynda bilim alýan harby gulluga çagyrylmaga degişli türkmenistanlylar harby gullukdan wagtlaýyn boşadylýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.
Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz.
Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG