Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan

Türkmenistanyň bankomatlarynyň birinde goýlan "Pul ýok" diýlen ýazgy. Illýustrasiýa suraty. Arhiwden alyndy

Türkmenistanyň Merkezi Banky “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky bilen bilelikde Türkmenistanda “QR kod” arkaly tiz töleg ulgamlaryny işe girizmegiň üstünde işleýär.

Bu barada türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan turkmenportal.com neşiri Türkmenistanyň resmi metbugatyna salgylanyp habar berýär.

Hökümetçi neşir “QR kod” arkaly tiz töleg hyzmatlarynyň işe girizilmeginiň ýurduň bank ulgamyndaky hyzmatlaryň elýeterliligini kämilleşdirjekdigini, şeýle-de bu hyzmatyň işe girizilmeginiň banklary we kiçi telekçileri POS terminallaryny satyn almaga degişli çykdajylarydan halas etjekdigini aýdýar.

Şeýle-de, hökümetçi neşir agzalýan hyzmatyň işe girizilmeginiň Türkmenistanda sanly ykdysadyýete geçmekde möhüm ädim boljakdygyny aýdýar.

Türkmenistanyň döwlet metbugatynda “sanly ulgam”, “sanly ykdysadyýet” ýaly aňlatmalar soňky döwürde ýygy-ýygydan her gün diýen ýaly gaýtalanýar.

Türkmenistanyň döwlet media we metbugat serişdeleri yzly-yzyna sanly ulgamlary dabaralaýar.

Türkmen gazet-žurnallarynyň habarlaryndan çen tutsaň, ýurtda sanly ulgamlara geçilmegi bilen köp sanly meseleleriň aradan aýryljakdygy aýdylýar.

7-nji iýunda döwlet eýeçiligindäki “Türkmenistan” gazeti Türkmenistanda “Akylly (smart) tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň mallaryň baş sanyna gözegçiligi amala aşyrmaga we sürüleri netijeli dolandyrmaga” ýardam berjekdigini habar berdi.

Şeýle-de, makalada sanly ulgamlara geçilmeginiň Türkmenistanda “kärhanalaryň esasy iş ugrunyň awtomatlaşdyrylmagyna” ýardam berjekdigi aýdylýar.

Döwlet mediasy edara-kärhanalary awtomatlaşdyrmakdan gürrüň edýän wagty, ýurt raýatlarynyň ençemesi Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary bilen gürrüňdeşlikde ýurtda giň ýaýran işsizlikden şikaýat edýär.

“Türkmenistan” gazetiniň 8-nji iýunda çapdan çykan sanynda Ýaponiýanyň sanly tehnologiýalaryndan nusga almak barada, şeýle-de sürüjisiz awtobuslary hem-de sürüjisiz ulaglary işe girizmek barada gürrüň gozgalýar.

Ýöne ýurt içinde Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan ýerli ýaşaýjylar ýurtda heniz sürüjili ulaglary kadaly düzgünleşdirmegiň wajyp ähmiýete eýedigini belleýärler.

Hökümetçi neşir “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky bilen Merkezi Bankyň hyzmatdaşlygynda durmuşa geçiriljek “QR kod” tiz töleg ulgamlarynyň üsti bilen ýurtda raýatlaryň hojalyk hyzmatlara degişli tölegleri hem geçirip biljekdigini habar berýär.

Rysgal bank özüniň resmi saýtynda ýerleştiren maglumatynda “ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy, tok, suw, gaz, düýpli abatlaýyş, telefon, internet, jerimeler, salgytlar we beýlekiler” bilen bagly tölegleriň “QR kod” arkaly eýýäm ýola goýlandygyny aýdýar.

Mundan ozal, şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň “Rysgal” täjirçilik bankynyň “MasterCard” halkara töleg ulgamyna agzalyga taýýarlanýandygy barada habar berlipdi.

Şol bir wagtyň özünde ýerli ýaşaýjylar ýurtda ýola goýulýan käbir onlaýn töleg hyzmatlarynyň kadaly işlemeýändiginden hem şikaýat edýär.

Döwlet metbugatyna görä, 1-nji iýundan başlap “Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin online bilet satyn almak hyzmatyny ýola goýdy.

Ýöne Azatlyk Radiosynyň aşgabatly habarçysy 7-nji iýunda ýetiren maglumatynda ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp, bu ulgamyň kadaly işlemeýändigini habar berdi.

Geçen ýyl Türkmenistanda “2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” kabul edildi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.
Illýustrasiýa suraty

Azatlyk Radiosy Türkmenistanda tatu çekýän ussalaryň yzarlanýandygy barada habar bereninden bir hepde soň, hökümetçi “ArzuwNews” neşiri tatuirowkanyň zyýanlary barada makala çap etdi. Bu makala 7-nji iýunda neşiriň websaýtynda ýerleşdirildi.

“Ähli ýurtlaryň lukmanlary tatuirowkanyň biziň saglygymyza düzedip bolmajak zyýan ýetirip biljekdigini we hatda ölüme sebäp bolup biljekdigini yzygiderli aýdýarlar” diýip, neşir ýazýar.

Makalanyň awtory adamlar bedenine tatuirowka çekdirende, organizme gepatit С infeksiýasynyň ýokuşyp biljekdigini öňe sürýär (Makalada WIÇ infeksiýasy agzalmandyr – Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda bu infeksiýanyň ýurtda adatça ýokdugy aýdylýar). Tatu çekmek üçin ulanylýan syýada zyýanly maddalaryň bardygy aýdylyp, olaryň allergiýa, deride rak keseline we içerki organlaryň zaýalanmagyna sebäp bolup biljekdigi öňe sürülýär.

Şeýle-de, maglumatda tatuirowka garşy çykýanlar tarapyndan iň giň ýaýran argument getirilýär: “Siz özüňizi garran wagtyňyzda tatuirowkaly göz öňüne getirip bilýäňizmi? Ol hemişelik çekilýär ahyryn”.

Awtor bu proseduranyň agyrylydygyny we tebigy detallaryny öňe sürüp, okyjylary gorkuzmaga synanyşypdyr (“Çekilen surat tutuşlygyna açyk ýara bolýar we ol iki hepdeden birnäçe aýa çenli aralykda bitýär”). Şeýle-de, žurnalist iş berijileriň aglabasynyň tatuirowkaly işgärleri işe almaýandygyny hem duýdurýar.

Galyberse-de, makalada tatuirowka çekmegiň şerigatyň kada-kanunlaryna gabat gelmeýändigi hem bellenilýär. “Ruhunyň mukaddes ýerini suratlar bilen bezeýän adam näletlener. Şeýle iş üçin pul almaga het eden adam ogry hasaplanýar” diýip, awtor ýazýar.

Geçen hepde Azatlyk Radiosy Aşgabatda sertaraşlaryň, dyrnak bejermek we tatu çekmek ýaly gözellik hyzmatlaryny teklip edýänleriň yzarlanyp başlanandygy sebäpli olaryň köpçülikleýin ýarym gizlin, öýlerde işläp başlandygyny habar berdi.

Munuň bilen bir wagtda-da, şäherde şeýle hyzmatlary teklip edýän bildirişler has köp göze ilýär diýip, Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri habar berdi.

Soňky bir aýyň dowamynda türkmen häkimiýetleri Aşgabadyň merkezindäki işewürleri paýtagtyň çetindäki “Bedew” etrapçasynda gurlan “ofis şäherçesine” göçürmäge synanyşýarlar.

Işewürler müşderileri ýitirmek töwekgelçiliginden we kärende çykdajylarynyň artmak ähtimallygyndan alada edip, şäher merkezindäki iş ýerlerinden “Bedewe” göçmejek bolup dyrjaşýarlar.

Häkimiýetleriň tatu ussalaryny gözläp tapmak boýunça soňky hereketleri Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň daşky görnüşine amala aşyrýan gözegçiliginiň soňky netijeleriniň biridir.

“Bu göreş döwrebap saç bejertmek, sakgal goýbermek we sakgalyňy gelşikli edip bejermek, saçyňy boýamak bilen bir hatarda durýar we adamyň sypatyny kesgitlemekden, erk-islegine zorluk görkezmekden başga zat däl” diýip, Azatlyk Radiosy bilen gizlinlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabadyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy.

Şol bir wagtyň özünde-de, käbir döwlet edaralarynda işgärlere gara äýnek dakynmagy gadagan edýärler we olardan bu barada dilhaty talap edýärler diýip, habarçylarymyzyň ýene biri aýtdy.

Türkmenistanyň häkimiýetleri soňky ýyllarda ilatyň daş keşbine degişli dürli çäklendirmeleriň ençemesini girizipdi, emma olaryň sebäplerini resmi taýdan düşündirmedi. Azatlygyň türkmen resmilerinden bu barada kommentariý almak boýunça eden köp sanly synanyşyklary hem netije bermedi.

2018-nji ýylyň tomsunda Aşgabadyň aýal-gyzlary, şol sanda türkmen bolmadyk zenanlar şäher häkimiýetleriniň uzyn, teniňe ýapyşyp durmaýan, milli köýnek geýmek talaby bilen ýüzbe-ýüz boldular.

Soňky aýlarda türkmen häkimiýetleriniň raýatlaryň daş-keşbine degişli talaplary ýurduň serhetleriniň daşyna çykdy. Hususan-da, mart aýynda Türkmenistanyň Belarusdaky ilçisi şol ýurtda okaýan türkmenistanly ýaşlardan gyzlaryň jinsi balaklary geýmekden, oglanlaryň sakgal goýbermekden saklanmagyny talap etdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin indirip bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Ýene-de ýükle

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG