Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Uly sekizlik daşky gurşaw boýunça ylalaşdy


Italiýanyň Akwila şäherinde geçýän “uly sekizligiň” sammitinde liderler 2050-nji ýyla çenli ýer togalagynyň howa giňişligine goýberilýän gazyň möçberini 50 % azaltmagyň zerurdygy bilen ylalaşdylar. Şol bir wagtda-da olar senagat taýdan ösen döwletleri howa giňişliginiň hapalanmagyny 80 % azaltmaga çagyrdylar.

Orsýetiň prezidentiniň ykdysady meseleler boýunça geňeşçisi Arkadiý Dworkowiç: “80% Orsýet üçin kabul ederlik görkeziji däl” diýdi. Onuň sözlerine görä, Orsʺet howa giňişligini zaýalamazlygyň hatyrasyna ykdysady ösüşini pida etmez.
XS
SM
MD
LG