Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýalňyşlyk barada habar ber, seslenme ýa-da maglumat paýlaş!

E-poçta

webtopary@gmail.com

WhatsApp / Telegram / Signal

+420 724 168 983

+420 773 797 383

Telefon arkaly ses ýazgy galdyryň!

(+420) 221 124 144

Halkara poçta salgysy:

Azatlyk Radiosy
RFE / RL, Inc.
Vinohradska 159A
100 00 Prague 10
Czech Republic

Biziň bilen howpsuz ýagdaýda maglumat paýlaşyň!

Biz bu sahypada dürli ýollar arkaly biziň bilen maglumat paýlaşmagyň töwekgelçiliklerini hem-de ýokary hilli maglumatyň aýratynlyklaryny düşündirmäge synanyşdyk.

Biziň žurnalistlerimizden interwýu alyň ýa-da teswir soraň!

Metbugat çykyşlary boýunça haýyşnamalar webtopary@gmail.com salgysyna iberilmeli.

Biz dünýäniň köp sanly syýasy gyzgyn nokatlary, şol sanda Owganystan, Eýran, Russiýa we beýleki ýurtlar bababatda özboluşly maglumat çeşmesi bolup durýarys. Biziň käbir žurnalistlerimiz we bilermenlerimiz dürli temalar we meseleler boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdelerine interwýu bermäge taýýar. Siz olaryň aragatnaşyk maglumatlaryny şu ýerden alyp bilersiňiz (iňlisçe).

Biziň işlerimizi gaýtadan çap ediň!

AÝ/AR-yň makalalaryny gaýtadan ulanmak üçin, şeýle-de sindikasiýa gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin permissions@rferl.org salgysy arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Bu çelgiden şertler babatda has giňişleýin maglumat (iňlisçe) alyp bilersiňiz.

Bize işe ýerleşiň!

Ähli açyk iş orunlary bilen şu ýerde tanşyp bilersiňiz (iňlisçe)

Žurnalistika ugry boýunça tejribe öwreniş mümkinçilikleri bilen tanyşmak üçin Vaclav Havel we Jiri Dienstbier tejribe öwreniş sahypalarymyza girip görüň!

Maglumat goraglylygy

Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy şahsy maglumata bolan hukuklara çynlakaý çemeleşýär. Biz şahsy malgumatlaryň aglabasyny Çehiýa Respublikasynyň Praga şäherinde ýerleşýän baş binamyzda toplaýarys, şonuň üçin, biz Ýewropanyň Şahsy maglumatyň eldegirmesizligine degişli kanunçylygyny berk berjaý edýäris. Bu barada has giňişleýin maglumat bilen şu çelgi arkaly tanşyp bilersiňiz.

Maglumat

XS
SM
MD
LG