Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rebiýa Kadyr: Hytaýyň sudy adalatly däl


Bosgunykda ýaşaýan dünýä uýgurlar kongresiniň lideri Rebiýa Kadyr: “Düýn hytaý sudy tarapyndan uýgurlara garşy çykarylan höküm uýgurlarda diňe gahar-gazap döreder, ol hiç bir jähtden durnuklylyga we parahatçylaga ýardam etmez” –diýipdir. Suduň adalatly däldigini aýdypdyr.

Düýn uýgur awtonomiýasynyň paýtagty Urumçyda adam öldürmekde hem iýul aýynda köpçülikleýin etnigara çaknyşyklar wagty beýleki jenaýatlarda aýyplap, 6 adama ölüm jezasy berlipdir.

Tomusky çaknyşyklarda 200 töweregi adam heläk bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG