Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen ýaşlary we jenaýatçylyk


Türkmenistanda Bitaraplyk baýramy mynasybetli günäsi geçilen tussaglaryň 70%-e golaýynyň ýaşlardygy aýdylýar.

Eýsem türkmen ýaşlarynyň arasynda jenaýatçylygyň köpelmegine näme sebäp bolýar? Türmeden çykan ýaşlaryň gaýtadan türmä düşmezligi, mekdebi, ýokary okuw jaýyny gutarýan ýaşlaryň jenaýata baş goşmazlygy üçin näme etmeli?

«Döwür we biz» hepdeliginiň bu gezekki sanynda aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen şu soraglara jogap agtarýarys. Programmany Pragadaky studiýadan Ýowşan Annagurban alyp barýar.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.
XS
SM
MD
LG