Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Aşyklar günüňiz" gutly bolsun!


“Aşyklar güni“ gadym Rimden gelip çykýar. Klaris Imperatory döwründe Walentina ruhanydy.

Şol döwürde Imperatoryň buýrugy boýunça nikalaşmagyň gadagandygyna garamazdan, Walentina söýüşen gyzlary, erkekleri gizlin nikalaşdyrypdyr.

Muny eşden Imperator Mariýus Walentinany ölüm jezasyna höküm edýär. Ol 270 –nji ýylyň 14 –nji fewralynda jaýlanlypdyr. Şondan bäri bu gün aşyklaryň, söýgülileriň güni hökmünde bellenilip gelinýär.

"Aşyklar güni" soňky ýyllarda öňki SSSR ýurtlarynda hem-de Gündogar Ýewropada hem bellenilýär.

Türkmen ýaşalary "Aşyklar gününi" gutlaýarlarmy?

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar“ programmasynda ýaşlary sporta çekmek üçin edilmeli çäreler barada hem maglumat berilýär.

Bu baradaky gepleşigi diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG