Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýet BMG-niň adam hukuklaryna degişli hasabatynyň çap edilmegine garşy


BMG-niň adam hukuklary boýunça Geňeşindäki Orsýetiň wekili Wladimir Jeglow adamlary saklamak üçin gizlin merkezler baradaky hasabatyň guramanyň saýtyndan aýrylmagynyň zerurdygyny aýtdy.

Jeglowyň sözlerine görä, BMG-niň garaşsyz ekspertler topary tarapyndan taýýarlanan hasabat BMG-niň resmi dokumenti hökmünde çap edilip bilinmez.

Ol Kawkazdaky gizlin obýektler barada gürrüň berýän şol doklady “konfrontasiýa häsiýetli” atlandyrdy.

Ekspertler tarapyndan ýygnalan maglumatlar ýene-de ençeme ýurdy, şol sanda ABŞ we Beýik Britaniýany tankytlaýar.

Hasabaty geljek aý Geňeşiň mejlisinde ara alyp maslahatlaşmagy amerikaly we ýewropaly diplomatlar teklip etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG