Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gaitili çagalar Awazada dynç alarlar


Ýakyn wagtlarda Gaitide ýer yrandy we müňlerçe adam heläk boldy. Çagalar hem köp ejir çekdiler. Türkmenistan şu wagta çenli Gaitä ynsanpwerwerlik kömegi hökmünde 500 müň amerikan dollaryny iberdi.

Prezident Gurbanguly Berimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde gaitili çagalaryň Awazada dynç almagy boýunça şertleriň döredilmegi barada degişli ýolbaşçylara tabşyryk berdi.

Türkmenistanly çagalaryň hem tomusky dynç alyşy ýetip gelýär. Eýsem olaryň dynç almaklary üçin mümkinçilikler ýeterlikmi?

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Shir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar” programmasynda türkmen prezidentiniň ýurtdaky demokratiýany we tussaglaryň ýagdaýyna jemgyýetçiligiň gözegçiligini güýçlendirmek baradaky çykyşy hem-de ýaş gyzlaryň kontrabandasyna garşy göreşde Täjigistanyň tejribeleri barada hem maglumat berilýär.

Bular baradaky gepleşigi diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG