Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Uruş weteranlarynyň pensiýalary köpeldilerBeýik ýeňşe gabatlap, Türkmenistanyň prezidenti uruş weteranlarynyň, olaryň yzynda galan maşgalalarynyň, tylda zähmet çeken weteranlaryň pensiýalaryny galdyrmak barada permana gol çekdi.

Owganystanda 10 ýyl dowam eden urşa gatnaşanlar, şol urşuň maýyp-müjrüplerine nähili kömek berilýär? Adaty graždanlaryň gün-güzerany nähili?

Nobatdaky tegelek stol gepleşiginde şu meseleler barasynda gürrüň edilýär.

Bu gepleşige Aşgabatdan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, žurnalist Aşyrguly Baýryýew, Şwesiýadan türkmen parlamentiniň öňki deputaty, oppozisiýa wekili Halmyrat Söýünow dagylar gatnaşýar.

Gepleşigi Pragadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.


“Tegelek stol” diskussiýasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.
XS
SM
MD
LG