Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

67 ýaşly gojanyň gözi ýolda


“Biziň goňşularymyzda” atly ýörite programmamyzyň bu gezekki sanynda žurnalistleri öldürenlikde günälenýän şahsyň Duşenbe şäherinde tussag edilmegi baradaky syny, 18 ýaşly oglunyň türkmen serhet goraýjylary tarapyndan tussag edilendigini çaklaýan owganystanly 67 ýaşly goja bilen söhbetdeşligi, Bolgariýanyň prezidentiniň Özbegistanda Gyzyl kitaba girizilen dag geçisini awlandygy üçin öz ýurdunyň parlamentine düşündiriş berendigi baradaky maglumatlary diňläp bilersiňiz.


Gepleşigi Pragadaky studiýadan Maýsa Baba gyzy alyp barýar.

Gepleşigi diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG