Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranda oppozision hereketiň birnäçe aktiwisti tussag edildi


Eýran häkimiýetleri “Mojahetddin-e Halk” oppozision hereketiň birnäçe aktiwistini tussag edendiklerini habar berdi. Olar Tähranda partlama gurnamaga synanyşykda aýyplanýar.

Ýörite gulluklaryň maglumatyna görä, şol partlama geçen ýylyň 12-nji iýunynda geçirilen dawaly prezident saýlawlarynyň bir ýyllygyna gabatlap amala aşyrylmaly eken.

Eýranyň kontrrazwedka gullugynyň baştutany Haýdar Moslehi: “Tussag edilenler Beýik Britaniýanyň, Şwesiýanyň we Fransiýanyň kömeginden peýdalandylar” diýdi.

Düýn Ženewada BMG-niň adam hukuklary boýunça Geňeşiniň maslahatynda ABŞ, ÝB-niň agza ýurtlary hem ençeme beýleki döwletler Eýrany adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmäge çagyrdy.

Beýannamada geçen ýylky oppozisiýanyň gurnan protest aksiýalaryna gatnaşyjylaryň yzarlanýandygy üçin Eýran tankyt edilýär.
XS
SM
MD
LG