Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabatda regionlary ösdürmek boýunça maslahat geçirildi


Türkmenistanyň prezidentiniň tabşyrygy bilen düýn geçirilen ýörite maslahatda 2010-njy ýylda ýurduň regionlarynyň sosial-ykdysady ösüşiniň aktual meselelerine seredildi diýip, türkmen metbugaty ýazýar.

Welaýatlaryň, ministrlikleriň we beýleki döwlet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçen maslahatyň gün tertibinde obalaryň, posýoloklaryň, etrap şäherleriniň we etrap merkezleriniň ilatynyň sosial-durmuş şertlerini özgertmek programmasynyň ýerine ýetirilişi ýaly meseleler bar.

Maglumatda bellenişine görä, ipoteka kreditini berip, ýeňillikli şertlerde ýaşaýyş jaýlaryny gurmak meselesine aýratyn seredilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG