Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanda neşebentligi bejeriş işleri


Türkmenistanda köp ýyllar bäri dowam edýän aýylganç sosial dertleriň biri - neşekeşlik.

Döwlet baştutanynyň derejesinde neşe belasynyň ýurtda giň ýaýrandygy Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllary aýdylyp gelinýär, ol boýun alynýar.

Neşe bilen bagly ýaş oglanlaryň ölümi baradaky hakyky statistik maglumatlaryň gonamçylyklarda ýatandygyny synçylar aýdýarlar.

Neşäni goýdurmak, neşebentlik derdini bejermek boýunça häkimiýetler nähili bejeriş işlerini geçirýär?

Öz çagasyny bu dertden halas etmek üçin ene-atalar nähili tagalla edýärler?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowanyň gürrüňdeşi - maryly zenanyň sözlerine görä, gizlin, tölegli keselhana açylypdyr. Şol ýerdäki bejerginiň netijeleri nähili?

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG