Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ahlaklylyga üns nireden başlanmaly?


Aşgabadyň «ýüz fontan» diýilýän ýerinde günüň islendik wagtynda ýeňil eklenç üçin ýola çykýan zenanlaryň hyzmatyndan peýdalanyp bolýar.
Aşgabadyň «ýüz fontan» diýilýän ýerinde günüň islendik wagtynda ýeňil eklenç üçin ýola çykýan zenanlaryň hyzmatyndan peýdalanyp bolýar.

19-njy awgustda ýurduň medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamyny ösdürmegiň meseleleri boýunça geçiren maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmen owazy» teleýaýlymynyň başlygy Kömekow Mekan Babaýewiçi eýeleýän wezipesinden boşatdy.

Prezidentiň gol çeken kararynda M.Kömekowyň işde goýberen düýpli kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmanlygy üçin wezipeden boşadylandygy barada aýdylýar.

Düýp sebäbi nämededi?

Mekan Kömekow duşuşyk wagtynda, 19-njy awgust
«Işde goýberen düýpli kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmanlygy üçin» diýen kesgitleme indi islendik ýolbaşçy wezipeden aýrylanda ýarlyk edilip kararyň gapdalyna hökman ýelmenýär. Ýöne «Türkmen owazy» teleýaýlymynyň başlygy M.Kömekowyň wezipeden aýrylmagynyň düýp sebäbini yzarlanyňda welin, oňa hemme ýolbaşçylara ýelmenýän «Işde goýberen düýpli kemçilikleri we özüne ynanylan wezipäni oňarmanlygy üçin» diýen ýarlyk bilen işinden boşadylanyna gynanasyň gelýär.

Şu ýylyň 18-20-nji awgustynda Türkmenbaşy şäherinde estrada aýdym-saz we tans toparlarynyň «Awaza—2010» atly halkara festiwaly geçirilipdi. Bu festiwala bagyşlanyp «Türkmen owazy» teleýaýlymynda klip taýýarlanylyp, efire goýberildi. Festiwal barada aýdymy ýerine ýetirýän aýdymçy gyz gunduz ýaly ak eşikdedi. Bu ak eşik bolsa, aýtmaklaryna görä, “türkmeniň medeniýetine laýyk gelmändir”.

Pitiwa-da kylmadylar

Çanak antennalarynyň üsti bilen daşary ýurt telekanallarynda her dürli aýşy-eşretli kinolary görüp ýören ilat köpçüligi bujagaz bolgusyzja zada dogrusy, pitiwa-da kylmady. Ýöne näme üçindir, bu ýagdaýy ýurduň prezidenti türkmen halky üçin juda ahlaksyz hereket diýip hasaplady. Şu sebäpden hem ol «Türkmen owazy» teleýaýlymynyň başlygy M.Kömekowy eýeleýän wezipesinden boşatmak barada karara gol çekdi.

Teleýaýlymyň başlygyna berlen temmi netije berermi? Şeýle soraga, megerem islendik kişi «ýok» diýip jogap berse gerek. Sebäbi häzir her bir maşgalada daşary ýurt teleýaýlymlaryny görkezýän çanak antennalary bar. Çanak antennalarynyň üsti bilen her dürli telegepleşikler, kinolar görkezilip dur.

Mundan başga-da, paýtagtyň islendik CD-DVD dükanlarynda porno şekilli kinolar bikanun ýagdaýda satylýar. Elbetde, CD-DVD dükanlarynda porno şekilli kinolary açyk-aýdyň satyn alyp bolmaýandygyny hakykatyň hatyrasyna aýtmak gerek. Şeýle mazmundaky kinolary satýanlar hökümet tarapyndan yzarlanýar. Ýöne, hemme zada gözegçilik edip bolmaýşy ýaly, bu dükanlara hem doly gözegçilik etmek başartmaýar.

Ahlaksyzlar köçeden ýygnalmasa...

Soňky on bäş ýylyň içinde Türkmenistanda jelepçiligiň ösendigini biz bu gün hiç kimden ýaşyryp bilmeris. Türkmen zenanlarynyň Türkiýäniň jelephanalarynda tutulyp, daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde olaryň atlarynyň tutulyp durulmagyna az duşulmaýar.

Galyberse-de, bu günki gün paýtagtyň köçeleriniň ugrunda ýeňil eklenç üçin ýola çykýan zenanlaryň mukdaryny göreniňde, ahlaksyzlyga garşy göreşiň hut şu ýerden başlanmalydygyna ynanasyň gelýär.

Aşgabadyň «ýüz fontan» diýilýän ýerinde günüň islendik wagtynda ýeňil eklenç üçin ýola çykýan zenanlaryň hyzmatyndan peýdalanyp bolýar. Şeýle ýerler diňe bir paýtagtda däl, eýsem, ýurduň beýleki welaýatlarynda hem bar.

Jelepçilige garşy belli bir çäreleriň geçirilmeýändigi sebäpli, ýurtda bu “kär” gülläp ösýär. 14-15 ýaşly gyzlaryň bu kärä baş goşmaklary bolsa, Türkmenistanda jelepçiligiň has-da ýaşalyp ugraýandygyny görkezýär.

Ýurtda jelepçiligi nädip azaltmaly? Şu soragy çözüp bolsa, onda ahlaksyzlyk meselesi hem tiz çözülmek bilen bolsa gerek...

Döwlet Hojamedow aşgabatly intelligensiýa wekiliniň edebi lakamy. Şu kommentariýada öňe sürülen pikirler hem-de garaýyşlar awtoryň özüne degişli.
XS
SM
MD
LG