Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda köp ýyllar bäri dowam edýän aýylganç sosial dertleriň biri - neşekeşlik.

Döwlet baştutanynyň derejesinde neşe belasynyň ýurtda giň ýaýrandygy Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllary aýdylyp gelinýär, ol boýun alynýar.

Neşe bilen bagly ýaş oglanlaryň ölümi baradaky hakyky statistik maglumatlaryň gonamçylyklarda ýatandygyny synçylar aýdýarlar.

Neşäni goýdurmak, neşebentlik derdini bejermek boýunça häkimiýetler nähili işleri geçirýär? Neşekeşler bu dertden saplanmak üçin näme edýärler?

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa Mary welaýatynyň ýaşaýjysy bilen söhbetdeş boldy.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG