Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bagdatda sud iki graždanyndan aýyplamany aýyrdy


Bagdatda sud alty britan esgerini öldürmekde günä bildirilen Yragyň ýene iki graždanyndan şu iş boýunça aýyplamany aýyrdy.

Saklananlaryň günäsini tassyklap biljek şaýatlaryň görkezmeleriniň ýeterlik däldigi bilen bu karar düşündirildi. Şol jenaýata gatnaşykda aýyplanan ýerli ýaşaýjylardan sekiz adam mundan öň şu ýyl azatlyga goýberlipdi.

Daşary ýurt harbylary 2003-nji ýylyň iýun aýynda öldürilipdi.

Britan häkimiýetleriniň maglumatyna görä, polisiýa uçastogynda yraklylaryň bir topary şol harbylary öldüripdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG