Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran sünni söweşjeň toparynyň 11 agzasyny asyp, jezalandyrdy


Eýranyň resmileriniň berýän maglumatyna görä, şu gün sünni söweşjeň toparynyň 11 agzasy asmak jezasy arkaly öldürlipdir.

Bu topar 15-nji dekabrda Eýranda janyndan geçen adamyň özüni partlatmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Şol partlamada 39 adam ölüpdi we onlarça adam ýaralanypdy.

Sistan-Baluçestan welaýat administrasiýasynyň adalat bölüminiň başlygy Ebrahim Hamidi şol 11 adamyň “Jundallah” toparynyň agzalarydygyny aýtdy.

Şeýle-de, Ebrahim Hamidi olaryň terror hüjümlerinde, polisiýa bilen çaknyşyklarda we adaty raýatlary öldürmekde elleriniň bardygyny hem mälim etdi.

“Jundallah” topary sünni söweşjeň topary Eýrandaky azlyk sünni musulmanlarynyň kemsidilmegine garşy göreşýädigini aýdýar.
XS
SM
MD
LG