Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

DIM-iň beýanaty nämäniň alamaty?


21-nji dekabrda Orsýetiň MTS mobil kompaniýasy Türkmenistanda öz aragatnaşyk hyzmatlaryny togtatmaly bolupdy.
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň köpçülikleýin habar serişdeleri üçin ýaýradan maglumatynda şeýle diýilýär: “Soňky döwür Orsýetiň käbir habar serişdelerinde MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda işini togtadanlygy bilen bagly esassyz informasiýalar peýda boldy. Şolarda beýan edilýän faktlar hakykata bap gelmeýär. Ol MTS kompaniýasy bilen türkmen tarapynyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň manysyny ýoýýar”.

Maglumatda MTS kompaniýasynyň Türkmenistanda alyp barýan işi baradaky şertnamanyň bäş ýyllyk möhletiniň dolandygy, şertnamany ýatyrmagyň kanuny esaslarynyň bardygy beýan edilýär.

Beýanatda ýene-de şeýle diýilýär: “Häzir tutuş ýurduň territoriýasynda Türkmenistanda mobil aragatnaşygynyň kadaly işlemegi üçin zerur tehnologik, kadrlar, guramaçylyk mümkinçilikleri, häzirki zaman enjamlary hem gerekli infrastruktura bar. Milli operatorlar öz müşderilerine halkyň islegini doly kanagatlandyryp bilýän hyzmatlar toplumyny berýär. Şunuň bilen bagly MTS-iň Türkmenistanda işini togtatmagy netijesinde Türkmenistanyň ilatynyň aragatnaşyk hyzmatynda problemalaryň ýüze çykandygy baradaky informasiýalar hem hakykata bap gelmeýär”.

Azatlyk Radiosy şu mesele barada Awstriýada ýerlşýän “Türkmen inisiatiwasy” toparynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatullin bilen söhbetdeş boldy.

Azatlyk Radiosy: Farid, siz bu beýanat barada näme diýersiňiz?

“Türkmen inisiatiwasy” toparynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatullin
F.Tuhbatullin:
Birinjiden, Türkmenistanyň DIM–niň şunuň ýaly habarlary diňe daşary ýurt habar serişdelerinde çap edilýär. Maňa belli bolşuna görä, ýurduň içindäki habar serişdelerinde şol maglumatlar halka ýetirilmeýär.

Ikinjiden, Türkmenistanyň ýolbaşçylary şunuň ýaly habar çap edenlerinde, özlerinde jogapkärçilik duýmaýarlar. Iki million gowrak adam Türkmenistanyň ilatynyň ýarpysy. Olar aragatnaşykdan mahrum boldular. Olar şol kynçylygy gerdenlerinde çekip otyrkalar, Türkmenistanyň DIM-niň “hiç hili problema ýok” diýip, çap edýän informasiýasy gaty geň galdyrýar.

Azatlyk Radiosy: Türkmen häkimiýetleriniň bu hereketlerine siz nähili garaýarsyňyz?

F.Tuhbatullin: Birinjiden, bu öz halkyňy kemsitmek. Ikinjiden, göz-görtele halkara jemgyýetçiligini aldamak. Çap edilen informasiýany diňe biz, siz däl, Türkmenistanda beýleki ýurtlaryň ilçihanalary bar, BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasynyň, ÝHHG-niň merkezleri bar. Olar bolup geçýän wakalary gözleri bilen görüp, onuň täsirini duýup otyrlar. Olar Türkmenistanyň DIM-niň beýanatynyň bahasynyň kör-köpükdigini bilip otyrlar.

Ýuridik taýdan Orsýetiň MTS kompaniýasynyň pozisiýasy Türkmenistanyň pozisiýasyndan güýçli. Ylalaşdyryjy halkara suduna ýüz tutulanda, onuň ýeňiş gazanmagy mümkin. Türkmenistanyň DIM-niň şunuň ýaly oýlanyşyksyz beýanatlary gynandyrýar.

Azatlyk Radiosy: Orsýetiň MTS kompaniýasy Türkmenistanda bäş ýyl işledi. Enjamlar getirip, işi ýola goýdy, onuň hyzmaty türkmenistanlylarda isleg döretdi. Iş, biznes kämillik derejesine ýetende, ol halk köpçüliginiň isleginden, hormatyndan peýdalanýan wagty onuň ýatyrylmagy Türkmenistanyň halkara abraýyna hem daşary ýurt inwestisiýalarynyň geljekde ýurda çekilmegine nähili täsirler ýetirip biler?


F.Tuhbatullin: Ol Türkmenistanyň içki ykdysadyýetini goşmak bilen gep-gürrüňsiz ýaramaz täsir ýetirer. MTS “Altyn asyryň” bäsdeşidi, “Altyn asyr” özüne müşderi çekmek üçin bahalary aşakladypdy, başga-da birnäçe çäreler geçiripdi. Indi bäsdeş ýok. Bu ýagdaý “Altyn asyryň” hyzmatynyň hiline ýaramaz täsir ýetirer, sebäbi ýaryş ýok.

Halkara täsir barada aýdylanda, bu dawanynyň kimiň peýdasyna tamamlanmagynyň tapawudy ýok, köp sanly daşary ýurt kompaniýalary türkmen häkimiýetleri bilen iş salyşmazdan öň sagyna-çepine gowy serederler, “ýedi ölçäp, bir keserler”. Munuň sebäbi belli - MTS kompaniýasynyň Türkmenistana ýatyran inwestisiýasy ýitirilen pullar, zaýalanan nerwiler bolup çykdy. Şeýle ykbalyň beýleki potensial inwestorlara-da garaşýandygy bolup biljek ýagdaý. Indi Türkmenistana, şol sanda “Awaza” inwestisiýa goýmaga hyýallanan daşary ýurt kompaniýalary bu planlaryndan saklanarlar ýa ýüz öwrerler.
XS
SM
MD
LG