Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýemeniň prezidenti ýakyn 48 sagatda çykyş eder


Ýemeniň prezidenti Ali Abdullah Saleh ýakyn 48 sagadyň dowamynda metbugat üçin beýannama bilen çykyş eder diýip, Salehiň metbugat-sekretary ýekşenbe güni aýtdy.

Ýüzüniň, teniniň ýanandygyna, betgelşik haldadygyna garamazdan, Saleh kameranyň öňünde peýda bolar diýip, ol sözüne goşdy.

Şol bir wagtda-da Ýemeniň uly şäherlerinde onlarça müň demonstrasiýaçy Salehiň ymykly iş başyndan çekmilmegini, ogullarynyň ýurtdan çykyp gitmegini talap etdi.

Iýun aýynyň başynda rezidensiýasy oka tutulanda jebir çeken Saleh Saud Arabystanynda özüni bejerdýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG