Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen studentlerine Täjigistan ýoly ýapyk


“Türkmen serhetçileri serhediň ýapykdygyny aýdyp, studentleri serhetden geçirmändirler. Başga hiç hili düşündiriş bermändirler".
“Türkmen serhetçileri serhediň ýapykdygyny aýdyp, studentleri serhetden geçirmändirler. Başga hiç hili düşündiriş bermändirler".
Türkmen hökümeti Täjigistanyň ýokary okuw jaýlarynda okaýan türkmen studentlerine öz okuwlaryny dowam etdirmek üçin ýurtdan çykmaga rugsat bermedi. Bu maglumaty Täjigistanyň ýokary okuw jaýlarynyň mugallymlary-da tassykladylar. Emma türkmen resmileri özlerinde bu hakda maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar.

Täjigistanyň Döwlet medisina institutynyň dekanynyň orunbasary, daşary ýurtly studentler bilen işleýän Akbar Ahrorowiç Urunow türkmenistanly studentleri serhetden geçirmeýändikleri barada maglumatyň şol studentleriň özlerinden gowşandygyny aýtdy.

“Türkmen serhetçileri serhediň ýapykdygyny aýdyp, studentleri serhetden geçirmändirler. Başga hiç hili düşündiriş bermändirler. Biz özümiziň Bilim ministrligimizden bu hakda soranymyzda olar bize “Bu türkmen häkimiýetleriniň karary, biz hiç zat edip bilmeýäris” diýdiler”.

Urunowyň sözlerine görä, Medisina institutyndan okuwyny dowam etdirmäge gelip bilmedik studentleriň sany 25-30 töweregi.

Türkmen studentleriniň Täjigistana goýberilmezligi barada anyk maglumat almak üçin Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň Täjigistandaky ilçihanasyna telefon etdi. Ilçihananyň işgäri özlerinde bu hakda maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Türkmenistanyň Bilim ministrliginden bolsa maglumat alyp bolmady.

Sadriddin Aýni adyndaky Täjigistanyň Döwlet uniwersitetiniň filologiýa fakultetiniň mugallymy Bahtiýor Muminow özlerinde Türkmenistandan köp studentiň okaýandygyny aýdýar: “Olardan sentýabrdan öňräk gaýdanlary serhetden geçip, gelip okap başladylar. Sentýabra galanlaryny bolsa serhetden geçirmändirler. Emma uniwersitetimiz şu wagta çenli bu hakda resmi maglumat ýaýratmady. Garaşsyzlyk baýramyndan soň hem gelmeseler, muny resmi suratda yglan ederler”.

Wagt berilýär

Täjigistanyň Medisina institutynyň dekanynyň orunbasary Akbar Urunow eger-de türkmen studentleri 12-nji sentýabra çenli gelip, galan ekzamenlerini tabşyrmasalar olaryň institudan çykaryljakdygyny mälim etdi: “Biz 12-13-nji sentýabra çenli garaşarys. Eger-de şoňa çenli gelip, galan ekzamenlerini tabşyrmasalar, biz olary institutdan çykarmaly bolarys. Sebäbi biziň öz programmamyz bar”.

2009-njy ýylda Gyrgyzystanyň ýokary okuw jaýlarynda, şeýle-de Bişkekdäki Merkezi Aziýa boýunça amerikan uniwersitetinde okaýan student ýaşlar, sebäbi düşündirilmezden, ýurtdan çykarylmandy. Şonda hem türkmen hökümeti özüniň bu karary barada hiç hili düşündiriş bermändi. Gyrgyzystanda okap ýören studentleriň bir bölegi dokumentlerini alyp, başga ýokary okuw jaýlaryna tabşyrmaga mejbur bolupdylar.

Urunow türkmen häkimiýetleriniň Täjigistanda okaýan we okamak isleýän türkmen ýaşlaryna ýol açyljakdygyna umyt edýär: “Biz türkmen hökümeti studentleri okuwyny dowam etdirmäge Täjigistana goýberer diýip, umyt edýäris. Sebäbi biziň Medisina institutymyzda 1-nji kursdan 6-njy kursa çenli türkmen studentleri okaýarlar”.

Resmi maglumatlara görä, şu ýyl Türkmenistanyň orta mekdeplerini 110 müňden gowrak oglan-gyz tamamlady. Geçen ýyllarda diňe 5 müň çemesi oglan-gyz ýerli okuw jaýlaryna kabul edildi. Perzendi okuwa girip bilmedik ene-atalar ogul-gyzlaryna ýokary bilim bermek maksady bilen olary daşary ýurtlara, şol sanda goňşy respublikalara: Gazagystana, Özbegistana we Täjigistana okuwa iberýärler.

Türkmenistandan döwlet ýollanmasy bilen käbir ýaşlar Orsýete, Belarusa, Ukraina we beýleki daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna okuwa iberilýär. Häzir Ukrainada okap ýören türkmen ýaşlarynyň sany 5 ýarym müň, Belarusda okaýan türkmen studentleriniň sany bolsa 4,400-e golaý.

Häzirki wagtda Täjigistanyň ýokary okuw jaýlarynda 1000-den gowrak türkmen ýaşlary okaýarlar.
XS
SM
MD
LG