Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýew tussag edildi


Garaşsyz žurnalist, edebiýatçy Döwletmyrat Ýazgulyýew
Garaşsyz žurnalist, edebiýatçy Döwletmyrat Ýazgulyýew
27-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň Änew şaherçesinde ýaşaýan garaşsyz žurnalist, edebiýatçy, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň ştatdan daşary habarçysy, 43 ýaşly Döwletmyrat Ýazgulyýew Kaka etrabynyň polisiýa işgärleri tarapyndan tussag edildi.

Ýazgulyýew häzire çenli Ahal welaýatynyň “Ýaşlyk” şäherçesiniň sizosynda, ýagny tussaglaryň wagtlaýyn saklanýan bölüminde saklanýar. Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugyna gowşan maglumatalara görä, sişenbe güni Ýazgulyýewiň işi boýunça sud diňlenişigi başlanar.

Žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýewiň maşgala agzalarynyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, žurnalistiň garşysyna toslama aýyplamalar bilen jenaýat işi açylypdyr. Ýazgulyýewe Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 106-njy maddasy boýunça günä ýöňkelýar.

Döwletmyrat Ýazgulyýew özüniň hukuk tertibini goraýjy organ işgärleri tarapyndan yzarlanýandygyny, ony diňe Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýändigi sebäpli ýanaýandyklaryny tussag edilmezinden öň Azatlyk Radiosy üçin galdyran ses ýazgysynda nygtaýar.

“Häzir Duşak şäherçesine gelen güýç ulanyjy edaranyň wekilleri, hakyky işlerini etmän, meniň professional esasda Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýändigim üçin, gybat esasynda meni şu meselä goşmak üçin gelipdirler” diýip, žurnalist Ýazgulyýew ses ýazgysynda aýdýar.

Abadan wakalary

Mundan öň, 14-nji iýulda Aşgabadyň we Ahal welaýatynyň organ işgärleri “ýaşulularyň onuň bilen gepleşmek isleýändiklerini” aýdyp, haýsy mesele boýunça gürrüň boljagyny mälim etmezden, žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýewi Ahal welaýatynyň prokuraturasyna çagyrypdylar.

Ýazgulyýew 7-nji iýulda Abadan şäherinde bolan partalama, weýrançylygyň möçberi barada reportaž taýýarlap, Azatlyk Radiosyna yzygiderli maglumat berip durdy. Ýazgulyýew, Abadan wakalary barada maglumat berenden soň, polisiýa işgärleri tarapyndan ýanalyp başlandy.

Soňra Döwletmyrat Ýazgulyýew Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda özüni Ahal welaýatynyň polisiýa edarasynyň 6-njy bölümine eltendiklerini, ol ýerde polisiýa işgärleri bilen däl-de, Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri Altymyrat Berdiýew bilen gürrüň bolandygy aýdyp beripdi.

“Ol ýerde maňa “töhmetçilikli, halky, milleti öjükdiriji maglumat berýändigimi aýtdylar. Menem olara: “Olar ýaly maglumat beremok, halkdan gizlenjek boldy şu wakalar diýdim… Näme üçin DIM-iň ýolbaşçylary ýalňyş maglumat berdiler diýdim” diýip, Ýazgulyýew gürrüň beripdi.

Duşuşygyň soňunda organ işgärleri Ýazgulyýewe Jenaýat kodeksiniň 132-nji maddasy (habar beriş serişdelerinde töhmetçilikli habarlary ýaýratmak) hem-de 177-nji maddasy (sosial, dini we milli öjükdirme) - biri 2 ýyl, birem 5 ýyl möhlet - bilen günälenýändigini aýdypdylar.

“Ýöne biz, ýaşulularyň tabşyrygy boýunça, birinji gezek saňa duýduryş bermäge geldik” diýip, protokol düzdüler. Iň soňunda: “Saňa duýdurýarys, indiki gezek şeýle zat etseň, seni jenaýat jogapkärçiligine çekeris” diýdiler” diýip, Ýazgulyýew Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda aýdypdy.

Niýet näme?

“Ýazgulyýewiň garşysyna jenaýat işini açmak barada haýbat atylmagy ýurduň resmileriniň hiç zatdan gaýtmajagyny görkezýär” diýip, Halkara Deýwid Börk baýragynyň eýesi, aşagabatly žurnalist Aşyrguly Baýryýew ýakynda “Töhmet belasyndan dynylarmy?” atly blogunda ýazypdy.

Azat Ýewropa we Azatlyk Radiostansiýalarynyň prezidenti Stiw Kornuň bu habar bilen bagly beýanatynda “häkimiýetler Ýazgulyýewiň iýul aýynda Abadan partlamalary barada beren garaşsyz we erkin maglumatlaryndan nägile bolandyklaryny ýaşyryp hem durmadylar, bu aýyplamalar galp hem žurnalisti hemişelik dymdyrmak niýetinde bolup görünýär” diýilýär.

Žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýew Azatlyk Radiosy bilen 2007-nji ýyldan bäri yzygiderli hyzmatdaşlyk edip gelýär. Ol esasan ýurtdaky adam hukuklary, demokratik prinsipler, bilim, medisina, oba hojalygyndaky korrupsiýa barada yzygiderli maglumat berýärdi, blog ýazýardy.
XS
SM
MD
LG