Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Prezidentiň “Janly rowaýaty” dabaralandyrylýar


2008-nji ýylda Berdimuhamedowyň türkmen atlaryna bagyşlanan kitaby hem çap edildi.
31-nji oktbýarda türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Janly rowaýat” atly täze kitabynyň dabaraly tanyşdyrylyşy boldy. Gowy bezelen bu kitap türkmen, ors we iňlis dillerinde neşir edildi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.

Türkmenistanda ilkinji nusgalary Marynyň welaýat muzeýine sowgat berlen “Janly rowaýat” atly kitabyň propagandasynyň başlanandygy habar berilýär. “Kitaphanada geçen “Täzeden galkynyşyň täze eýýamy - döwürleriň sazlaşygynyň parasatly dowamydyr” atly ylmy konferensiýada bu owadan kitap görkezildi” diýip, türkmen metbugaty ýazýar.

Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bu barada şeýle diýýär: “Häzir dowam edýän däp diňe bir prezidentiň ady goýlan kitaplary çap etmek däl-de, eýsem prezidentiň şahsy mertebesini götergilemek, onuň şanyna dabaraly sözler aýtmak däbem dowam edýär. Öň “Halk, Watan, Türkmenbaşy” diýlen bolsa, soňky Ýaşulular maslahatyndan soň “Mähriban prezident, Gahryman prezident” diýilýär”.

Ýakynda Berdimuhamedowyň “Älem içre at gezer” atly kitaby hem çap edildi. Berdimuhamedow, ilki başda, 2007-nji ýylda “Türkmenistanda saglygy saklaýyşyň ösüşiniň ylmy esaslary”, “Türkmenistan - sagdyn we ruhybelent adamlaryň watany” ýaly kitaplaryny neşir etdiripdi. 2008-nji ýylda bolsa türkmen atlaryna bagyşlanan kitaby, “Ösüşiň täze belentliklerine tarap” diýen at berlen eseri okyjylara ýetirildi. 2009-njy ýylyň maýynda bolsa ýene bir kitap, Türkmenistanyň derman ösümliklerine bagyşlanan ensiklopediýa mazmunly eser prezidentiň ady bilen çap edildi.

Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça analitigi Brýus Panniýer türkmen hem merkezi aziýa prezidentleriniň kitap ýazma däbine, ylaýta-da haly barada Berdimuhamedowyň kitap çykardyşyna haýran galýandygyny aýdýar.

Türkmen prezidentiniň “Janly rowaýat” atly täze kitabynyň okyja ýüzlenmesinde: “Bu kitap halyny ajaýyp bir hadysa hökmünde görkezmäge, oňa sindirilen sungatyň köklerine düşünmäge synanyşyk” diýlip bellenipdir.

Bugaýewiň aýtmagyna görä, irki döwürlerde, Gündogar ýurtlarynda öň döredijilik bilen meşgullanyp, soň patyşalyga ýeten adamlar wezipedekä eserlerini diňe edebi lakam, tahallus bilen ýazypdyrlar. Olarda döwlet derejesinde şeýle edep bolupdyr. Emma öňki prezident Nyýazowyň “Ruhnamasy” we “Şa diwanlary”, häzirki prezidentiň ady goýlup çap edilen kitaplar olar wezipede wagty çap edildi.

Häzirki zaman amerikan prezidentleriniň kitap ýazma düzgüni nähili? - diýlen soraga analitik Brýus Panier şeýle jogap berdi: “Elbetde, amerikan prezidentleri prezidentlik möhleti tamamlanandan soň Ýatlamalar kitabyny ýazýar. Amerikan halky prezidentleriniň ähli ünsüni kitap ýazmaga däl-de, öz etmeli işine bermegini isleýär”.

Şeýle hem Panniýer Birleşen Ştatlarda memuarlary - ýatlama kitaplaryny çap etmek bilen hususy kärhanalaryň meşgullanýandygyny belleýär we administratiw işe gatnaşygy bolmadyk zada döwlet tarapyndan asla pul tölenmeýändigini nygtaýar.

Türkmenistanda “Ruhanama”, “Şa diwanlary”, “Türkmenistanyň derman otlary”, ahal teke bedewleri hem türkmen halylary baradaky hem öňki we soňky prezidentleriň ady bilen çykarydan kitaplary neşir etmek nähili malieleşdirilýär? TDH gullugynyň teswirlemesinde bu soraga jogap ýok, emma “şol günüň ikinji ýarymynda Dokma senagaty ministrliginde Berdimuhamedowyň “Janly rowaýat” atly täze kitabyna bagyşlanan ylmy konferensiýanyň geçirilendigi” habar berilýär.
XS
SM
MD
LG