Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropada internet baradaky täze planlara protest bildirildi


Şenbe guni Ýewropanyň ondan gowrak ýurdunda internet garakçylygyna garşy göz öňünde tutulýan täze halkara ylalaşygyna protest bildirilip, demonstrasiýalar geçirildi.

Internet garakçylygyna garşy kabul edilmegi göz öňünde tutulýan täze şertnamanyň proýekti häzirki wagt Ýewropa Bileleşiginiň 27 ýurdunyň hem-de dünýäniň ykdysady taýdan ösen beýleki 10 ýurdunyň arasynda ara alnyp maslahatlaşylýar.

Bu şertnamanyň kabul edilmegine garşy çykyş edýän protestçiler bu ylalaşygyň internetdäki söz azatlygyna berk çäklendirme girizjekdigini aýdyp, muňa alada bildirýärler.
XS
SM
MD
LG