Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orta bilim: Nämeler edildi, nämeler edilmeli?


Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ozalky prezidenti S.Nyýazowyň ýolbaşçylygynda orta bilimiň möhleti 9 ýyl edilipdi.
2013-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 12 ýyllyk orta bilim okuw düzgüni girizilmekçi.

Mälim bolşy ýaly, garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ozalky prezidenti S.Nyýazowyň ýolbaşçylygynda orta bilimiň möhleti 9 ýyl edilipdi. G.Berdimuhamedowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen, bu möhlet 10 ýyla getirildi.

Ýöne şondan kän wagt geçmänem, orta bilimiň möhletini 12 ýyla ýetirmeklik göz öňünde tutulýar. Eýsem, türkmen mekdepleri 12 ýyllyk okuw düzgünine geçmäge näderejede taýýar? Bu ugurda nähili gyssagly çözülmeli meseleler bar? Ýurtda okuw kitaplary, programmalary, metodologiýa meselesi nähili çözülýär?

Azatlyk Radiosynyň nobatdaky “Tegelek stol” söhbetdeşliginde şu soraglaryň daşynda pikir alşylýar. Oňa Türkmenistandan ýerli synçylar Aşyrguly Baýryýew, Amanmyrat Bugaýew we Nurberdi Nurmämmedow gatnaşýar.

Şu “Tegelek stol” gepleşigini diňlemek üçin aşaky düwmä basyň:

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG