Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Žanaözen şäherinde bolan ganly waka dogry bir ýyl boldy


Ýekşenbe güni Gazagystanyň Žanaözen şäherinde 16 sany protestçiniň atylyp öldürilmegi bilen baglanyşykly bolan waka dogry bir ýyl boldy.

2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Gazagystanyň Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp gurnalan demonstrasiýada polisiýa işgärleriniň atan okundan azyndan 16 adam ölüp, 100-den gowrak adam ýaralanypdy.

Bu demonstrasiýa aglaba öz aýlyk haklaryndan nägile hem-de işlerinden boşadylan nebitçiler tarapyndan gurnalypdy.

Žanaözen wakasyndan soňky geçen bir ýylyň dowamynda Gazagystanyň häkimiýetleri köpsanly syýasy we oppozision aktiwistleri tussag etdiler, şeýle hem köp garaşsyz media serişdelerini ýapdylar.

Bu ýyl häkimiýetler Žanaözen şäherinde Garaşsyzlyk güni bilen baglanyşykly çäreleri-de gadagan etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG