Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaşlar we durmuş


Gelin ýüzüginiň arasyndan adamysyna seredýär. Bu Makedoniýanyň milli däpleriniň biridir.
Türkmenistanda käbir ýaşlaryň kämillik ýaşyna ýetip-ýetmän durmuş gurýandyklary, soňundan hem tiz wagtdan aýrylyşýandygy hakynda maglumat gelip gowuşýar.

Umuman, durmuş gurmak we aýrylyşmak meselelerine juda çynlakaý garalýan jemgyýetde beýle ýagdaýlaryň döremeginiň sebäpleri näme? Şeýle çatak hala düşýän ýaşlaryň azalmagy üçin ýaşlaryň özleri näme etmeli? Name edilende munuň öňüni alyp bolar?

Bu soraglara türkmenistanly ýaşlaryň beren jogaplaryny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň. Şeýle-de, aşakdaky teswir bölümimizde hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy garaşýarys.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG