Sepleriň elýeterliligi

"Ruhnama": Ýaşlar näme pikirde?


Aşgabatdaky "Ruhnama" ýadygäliginiň öňi
Gelýän okuw ýylynda türkmen ýaşlarynyň öňünde ençeme ýyl "baş kitap" edilip goýlan "Ruhnamanyň" mekdep programmasyndan aýrylýandygy aýdylýar.

Eýsem, bu kitap türkmenistanly ýaşlaryň durmuşynda, olaryň türkmen halky, türkmen döwleti, türkmen medeniýeti baradaky pikir-garaýyşlarynyň taplanmagynda, umumy dünýägaraýşynyň kemala gelmeginde nähili rol oýnady?

Bu soraglara häzirki wagt dürli ýurtlarda okap ýören türkmenistanly ýaşlaryň beren jogaplaryny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG