Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Köne gonamçylyklaryň ykbaly


Gurluşyk howpy abanan gonamçylyk
Paýtagt Aşgabatda gurulýan täze binalaryň, köşkleriň, giňeldilýän ýollaryň şäheriň içindäki we gyrak-bujagyndaky gonamçylyklara hem howp salýandygy aýdylýar.

Umuman, soňky ýyllarda häkimiýetleriň alyp barýan gurluşyk syýasaty gonamçylyklara, taryhy hakyda nähili täsir ýetirýär we bu ýagdaýa ilat nähili garaýar?

Azatlyk Radiosynyň bu mesele barada gurnan söhbetdeşligine ýerli synçylar Nurberdi Nurmämmet, Amanmyrat Bugaýew, owganystanly ahun Habybulla Hakgany gatnaşdy. Şeýle-de onda Yrakdaky, Özbegistandaky, Çehiýadaky köne gonamçylayklar, olara garaýyş barada gürrüň edilýär.

Söhbetdeşligi diňläp, pikirleriňizi galdyrmagyňyza garaşýarys.

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG