Sepleriň elýeterliligi

Köne gonamçylyklaryň ykbaly


Gurluşyk howpy abanan gonamçylyk
Paýtagt Aşgabatda gurulýan täze binalaryň, köşkleriň, giňeldilýän ýollaryň şäheriň içindäki we gyrak-bujagyndaky gonamçylyklara hem howp salýandygy aýdylýar.

Umuman, soňky ýyllarda häkimiýetleriň alyp barýan gurluşyk syýasaty gonamçylyklara, taryhy hakyda nähili täsir ýetirýär we bu ýagdaýa ilat nähili garaýar?

Azatlyk Radiosynyň bu mesele barada gurnan söhbetdeşligine ýerli synçylar Nurberdi Nurmämmet, Amanmyrat Bugaýew, owganystanly ahun Habybulla Hakgany gatnaşdy. Şeýle-de onda Yrakdaky, Özbegistandaky, Çehiýadaky köne gonamçylayklar, olara garaýyş barada gürrüň edilýär.

Söhbetdeşligi diňläp, pikirleriňizi galdyrmagyňyza garaşýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG