Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Kerim: "Sosial ulgamlar açyk bolmaly"


Kompýutere seredip, mobil telefonda gürleşýän oglanjyk
Täze Tolkun gepleşigimiziň şu hepdeki sanynda ýakynda Aşgabadyň 55-nji orta mekdebinde irden geçirilýän lineýkada mekdep müdiriniň okuwçylara internetdäki sosial saýtlara girip, şol sahypalarda hasap açmazlyk hem-de öz surtlaryny goýmazlyk barada eden tabşyrygy hakda gürrüň etdik.

Ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary Aýjahan, Kerim we Humaý Türkmenistandaky bu täze tabşyryk barada öz pikirlerini biziň bilen paýlaşdylar. Türkmen ýaşlary bilen geçiren şol söhbetdeşligimizi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň garaýyşlaryňyza aşakdaky teswir bölüminde garaşýarys.

XS
SM
MD
LG