Sepleriň elýeterliligi

"Dünýä türkmenleri" gepleşigimiziň bu sanynda daşary ýurtlarda ýaşaýan, okaýan ýa işleýän türkmenleriň Türkmenistana baryp, ol ýerde gören zatlary baradaky pikirlerini soradyk.

Elbetde, gepleşige gatnaşanlar dürli pikirleri aýdýarlar. Olaryň käsi ýurt dogrudanam özgerýär, adamlar gurply, bazarlarda haryt köp we ilatyň satyn alyş ukyby ýokary diýýär, emma ýurtda gorky faktorynyň saklanyp galýandygyny aýdýanlar hem bar.

Bu söhbeti diňläp, belki, sizem öz gören zatlaryňyzy, edýän pikirleriňizi paýlaşarsyňyz.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
We are sorry, but this feature is currently not available

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG