Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NATO-nyň ulagyna hüjüm edildi


Pakistanyň demirgazyk-günbatarynda ýaragly adamlar NATO-nyň Owganystandaky harbylarynyň üpjünçilik serişdelerini daşaýan üç ýük ulagyna hüjüm etdiler. Bu wakada iki adam öldi.

5-nji maýda gürrüňi edilýän ýük ulaglara Haýber Puhtunhwa welaýatyndaky Wazir Dhand sebitinde hüjüm edildi.

Bu sebitiň ýerli dolandyryş resmileriniň berýän maglumatyna görä, hüjümde iki sürüji öldürilip, başga-da ikisi ýaralanypdyr.

Henize çenli bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Ýöne mundan öň, şuňa meňzeş hüjümleriň jogapkärçiligini Pakistanyň “Talyban” hereketi öz üstüne alypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG