Sepleriň elýeterliligi

Dymmagyň sebäpleri näme?


Türkmen habar serişdeleriniň baş redaktorlary Ministrler kabinetiniň maslahatynda, 10-njy ýanwar, 2011.
Türkmenistanda ýer yransa, gyş gazaply gelip, maldarlar horlansa, ýyl gurak gelse ýa derýa joşsa, ýangyn bolsa, ýol hadysasynda adam ölse, adatça, metbugatda habar berilmeýär.

Şeýle-de Türkmenistanda daşary ýurtlardaky halk gozgalaňlary, prezidentleriň işden gyrakladylmagy ýaly wakalar barada maglumat berilmeýändigi aýdylýar.

Eýsem munuň sebäbi ýa-da sebäpleri näme? Bu dymyşlyk ýurda, halka, hökümete peýdalymy ýa-da onuň zyýanlary hem bolup bilermi?

Azatlyk radiosy bu soraglary ýerli synçylara berdi.

«Tegelek stol» başyndaky söhbetdeşligi diňläp, pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG